Modificació de l’impost de successions i de transmissions patrimonials

El dia 30 de gener es va publicar al DOGC la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. En el Títol I, de Mesures Fiscals, dins del Capítol II, de Tributs cedits, trobem la modificació de l’impost sobre successions i donacions (Secció Segona, article 122) i la modificació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (Secció tercera, article 123, 124 i 125).   Modificació de l’impost de Transmissions patrimonials i …

Leer más Modificació de l’impost de successions i de transmissions patrimonials

Modificació Impost de Successions

Amb data 5 de novembre s’ha publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya el projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Tal com havia anunciat el Govern, aquesta llei recull una important modificació de l’impost de Successions amb la finalitat d’obtenir uns ingressos necessaris pel Govern. De les modificacions que introdueix el projecte destaca la referida a la bonificació sobre la quota. Mantenint-se pels cònjuges i establint-se diferents percentatges per …

Leer más Modificació Impost de Successions

Les operacions sobre el rang hipotecari

El rang hipotecari pot ser definit com la posició que ocupa una hipoteca en relació a altres hipoteques o càrregues que graven un immoble. El rang hipotecari s’adquireix, d’acord amb el principi de prioritat registral, per estricte ordre d’accés al Registre. Tot i això, la normativa hipotecària permet realitzar operacions sobreel rang entre hipoteques o d’altres càrregues que recauen sobre un mateix immoble. El rang hipotecari és una qualitat del dret d’hipoteca, per tant, només té valor patrimonial autònom quan es realitza …

Leer más Les operacions sobre el rang hipotecari

Consolidació de domini per successions

Consolidació de domini per successions, supòsits en que el desmembrament de domini es va produir per successions (defunció del titular del ple domini) està regulada a l’article 51.2 del Reial Decret 1629/1991, de 8 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de l’impost de Successions i donacions. Es tracta del supòsit de consolidació més freqüent en la pràctica i segurament el més complex. Quan es produeix la defunció de l’usufructuari o finalitza el termini establert en el cas d’un usdefruit temporal, …

Leer más Consolidació de domini per successions

Consolidació de domini per donacions

Es tracta del supòsit de consolidació de domini per defunció de l’usufructuari o finalització del termini establert, en el cas de desmembrament de domini produït per una donació. El nu propietari tributarà en el moment de la consolidació per la part del bé per la que no va tributar en el moment de produir-se el desmembrament, aplicant el mateix tipus mitjà de gravamen de la primera liquidació (en el moment del desmembrament, quan es liquida la …

Leer más Consolidació de domini per donacions

Tipus mitjà efectiu de gravamen

Quan es produeix el desmembrament del domini a títol gratuït, ja sigui per donacions o per successions, l’adquirent de la nua propietat tributarà sobre el valor de la nua propietat que rep aplicant el tipus mitjà efectiu de gravamen. El mateix tipus de gravamen que aplicarà el nu propietari en el moment de produir-se la consolidació del domini. Per tant calcular el tipus mitjà és important tant pel desmembrament com per la posterior consolidació de domini. El …

Leer más Tipus mitjà efectiu de gravamen

Consolidació per recuperació del domini

Ens trobem davant del cas que un propietari del ple domini cedeix l’usdefruit a un tercer, reservant-se per ell la nua propietat.   Quan l’usufructuari mort,en el cas d’un usdefruit vitalici, o ha expirat el temps, en el cas d’un usdefruit temporal, el nu propietari consolida el domini. Però aquesta cancel·lació de l’usdefruit no suposa en cap moment una nova adquisició pel nu propietari, sinó una recuperació del ple domini que ja tenia abans de …

Leer más Consolidació per recuperació del domini

El Parlament de Catalunya aprova la pujada del gravamen de transmissions patrimonials oneroses del 8 al 10 per cent

El Parlament de Catalunya, en el Ple cel-lebrat en el dia d’avui, ha aprovat la pujada del gravamen de transmissions patrimonials oneroses del 8 al 10 per cent. La modificació entrarà en vigor a partir del dia 1 d’agost. Es mantenen els tipus especials de transmissions patrimonials oneroses per l’adquisició d’habitatges de segona mà per part de joves, discapacitats i famílies nombroses així com el referit als habitatges de protecció oficial. Sobre l’idoneïtat de la …

Leer más El Parlament de Catalunya aprova la pujada del gravamen de transmissions patrimonials oneroses del 8 al 10 per cent

» Impost sobre Actes Jurídics Documentats:quantitat o cosa valuable en canvi d’ús o destí «, de Javier E. Satué de Velasco, notari de Reus

En l’informe de jurisprudència fiscal del mes de març de 2013 de la pàgina de notariosyregistradores, el notari Joaquín Zejalbo es feia resò de la consulta 332/2012 de 19 de novembre de 2012 de la Direcció General de Tributs de Catalunya, referida a la fiscalitat del canvi d’ús o destí d’un habitatge o local. En la mateixa es conté un enllaç a un interessant treball del notari Javier E. Satué de Velasco, notari de Reus, …

Leer más » Impost sobre Actes Jurídics Documentats:quantitat o cosa valuable en canvi d’ús o destí «, de Javier E. Satué de Velasco, notari de Reus