La tributación de la consolidación de dominio. Planteamiento de la cuestión

El derecho de propiedad otorga a su titular todas las facultades que se puede tener sobre un bien o derecho. La situación más frecuente es que este derecho el disfrute un único titular o varios en cotitularidad. Pero también puede darse el caso de que el derecho se vea limitado por la constitución de un derecho de uso y disfrute. Esto provoca que se desmiembre el derecho, por un lado la nuda propiedad y, por …

Leer más La tributación de la consolidación de dominio. Planteamiento de la cuestión

¿Que es exento y que no en las novaciones de préstamos hipotecarios?

La Ley 2/1994, de 30 de marzo, de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, prevé en el art. 7 de la misma que estarán exentas de AJD las escrituras que documenten la subrogación de préstamos hipotecarios, esto es, las operaciones de subrogación en la posición de acreedor. Por otra parte, el art. 9 de la misma Ley señala que estarán exentas del gravamen de AJD las escrituras de novación modificativa de préstamos hipotecarios pactadas de …

Leer más ¿Que es exento y que no en las novaciones de préstamos hipotecarios?

Tipo reducido de TPO en la adquisición de una vivienda en Cataluña

En el supuesto de compraventa de una vivienda existe la posibilidad, según la legislación catalana, de aplicarse un tipo reducido del 5% en lugar del 10% general. Los grupos que se pueden beneficiar de este tipo reducido son: Jóvenes Minusválidos Familias numerosas Requisitos comunes a los tres grupos 1.La vivienda que se adquiere debe estar destinada a ser la vivienda habitual del contribuyente. ¿Que se entiende por vivienda habitual? Para definir el concepto de vivienda …

Leer más Tipo reducido de TPO en la adquisición de una vivienda en Cataluña

Què és exempt i que no a les novacions de préstecs hipotecaris?

La Llei 2/1994, de 30 de març, de subrogació i modificació de préstecs hipotecaris, preveu a l’art. 7 de la mateixa que estaran exemptes d’AJD les escriptures que documentin la subrogació de préstecs hipotecaris, això és, les operacions de subrogació en la posició de creditor. Per altra banda, l’art. 9 de la mateixa Llei assenyala que estaran exemptes del gravamen d’AJD les escriptures de novació modificativa de préstecs hipotecaris pactades de comú acord entre creditor …

Leer más Què és exempt i que no a les novacions de préstecs hipotecaris?

Tipus reduït a TPO en l’adquisició d’un habitatge

En el supòsit de compravenda d’un habitatge existeix la possibilitat, segons la legislació catalana, d’aplicar-se un tipus reduït del 5% en comptes del 10% general. Els grups que es poden beneficiar d’aquest tipus reduït son: Joves Minusvàlids Famílies nombroses Requisits comuns als tres grups 1.L’habitatge que s’adquireix ha d’estar destinat a ser l’habitatge habitual del contribuent. Que s’entén per habitatge habitual? Per definir el concepte d’habitatge habitual ens hem de remetre a a la normativa …

Leer más Tipus reduït a TPO en l’adquisició d’un habitatge

Consolidació de domini d’un usdefruit amb facultat de disposició.

La consulta V3172-14 i V3173-14 de 26 de febrer de la Dirección General de Tributos fa referència a la tributació de la consolidació de domini per defunció de l’usufructuari en el cas d’un usdefruit amb facultat de disposar. Quan és constitueix un usdefruit amb facultat de disposar el valor d’aquest usdefruit és el valor total del bé i el valor de la nua propietat és 0. En el moment de la consolidació de domini per …

Leer más Consolidació de domini d’un usdefruit amb facultat de disposició.

El Ministerio de Economía y Hacienda aprova els nous models per autoliquidar l’ISD per no residents

El Ministerio de Economia y Hacienda va aprovar, mitjançant la Orden HAP/2488/2014, de 29 de diciembre, els nous models d’autoliquidació de l’impost de Sucessions i Donacions en aquells supòsits en què sigui competent l’AEAT per recaptar l’impost perquè el rendiment del mateix no hagués estat cedit a cap CCAA i que, en resum, es redueix, principalment, als supòsits de no residents.  L’Ordre Ministerial està estructurada en set articles, una disposició derogatòria i dues disposicions finals. …

Leer más El Ministerio de Economía y Hacienda aprova els nous models per autoliquidar l’ISD per no residents

Hipoteca unilateral, novació de crèdit hipotecari. I ara que?

L’actual situació econòmica ha portat com a resultat l’enduriment tant de les condicions per a l’accés al crèdit com de les garanties per accedir al refinançament de les operacions ja existents. L’esclat de la bombolla immobiliària i la caiguda de les caixes ha posat al descobert l’alt endeutament tant de particulars com d’empreses que, davant la nova situació, han de renegociar els seus deutes en una situació completament diferent de la viscuda fins fa pocs anys. …

Leer más Hipoteca unilateral, novació de crèdit hipotecari. I ara que?

Modificació de l’impost de Successions i Donacions

El BOE de 28 de novembre de 2014 publica la Llei 26/2014, de 27 de novembre de modificación de l’Impost sobre la Renta de les Persones Fisiques, de l’Impost sobre la Renta de no Residents i altres normes tributàries. Dintre d’aquestes altres normes tributàries, trobem una modificació de la llei 29/1987, de 18 de desembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Modificació que es realitza com a conseqüència de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la …

Leer más Modificació de l’impost de Successions i Donacions

Nova exempció a l’ITPOiAJD per a les escriptures que continguin quitacions o minoracions de préstecs, crèdits o altres obligacions

El Real Decreto- ley 4/2014 de 7 de marzo, por el cual se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial  ha introduït una nova exempció a l’ITPOiAJD. Així, la disposició final tercera de la mateixa modifica l’art. 45 I B) 19 de l’ITPOiAJD ampliant l’exempció prevista  a les escriptures que continguin quitacions o minoracions de préstecs, crèdits o altres obligacions sempre que el subjecte passiu sigui el deutor. La finalitat es facilitar els acords de refinanciació i pagament. Per …

Leer más Nova exempció a l’ITPOiAJD per a les escriptures que continguin quitacions o minoracions de préstecs, crèdits o altres obligacions