El TSJ de Cataluña ya aplica el nuevo criterio del TS sobre la consideración de la división horizontal y adjudicación como un único acto

Una de las sentencias más importantes dictadas recientemente por el TS en materia de TPO y AJD fue la STS de 18 de octubre de 2023, en la que resolvió (y reiteró) el criterio sentado en resoluciones anteriores, relativo a la configuración de la división horizontal y adjudicación de las …

Leer más

El TSJ de Cataluña reitera que en la escritura de división horizontal y adjudicación hay un único hecho imponible sujeto a AJD

El TSJ de Cataluña ha dictado en fechas recientes dos sentencias (SSTSJ de Cataluña de 26/4/2018, resolución 328/18 y 17/5/2018, resolución 397/18) en las que reitera el criterio consistente en sujetar a AJD, como un único acto de naturaleza compleja, las escrituras que documentan la división horizontal de una finca …

Leer más

División horizontal y transmisión de inmueble

La consulta V0538-15 de 10 de febrero de la Dirección General de Tributos se refiere a la transmisión de un edificio ya la división horizontal de este en fincas independientes. En este caso se trata de dos cuestiones diferentes que tributa cada una por separado: – División horizontal: Operación sujeta …

Leer más

Dissolució de comunitats de béns i permuta de quotes. La CV 0978-14 de 7 d’abril de 2014.

La fiscalitat de les dissolucions de comunitats de béns és un dels temes que més literatura jurídica ha generat. La complexitat de la figura ha donat lloc a infinitat de litigis entre Administració i contribuents i són nombroses les consultes a la DGT estatal a la cerca d’aclarir aquells punts …

Leer más

La tributació de les dissolucions parcials de condomini arran de la Sentència del Tribunal Suprem de 12 de desembre de 2012. Nou criteri

En una dissolució de comunitats de béns, sense activitat econòmica, les adjudicacions que es realitzen tributen per Actes Jurídics Documentats, sempre que es tracti de béns immobles i que no es produeixi cap excés d’adjudicació. És a dir, cada comuner rep béns en proporció a la seva quota de participació en …

Leer más

La Resolució núm. 3/2012 de 7 de març de l’Agència Tributària de Catalunya per la qual es modifica el criteri en relació a la tributació de les escriptures que documenten la divisió horitzontal d’una finca i l’adjudicació de les entitats resultants

L’Agència Tributària de Catalunya ha modificat recentment el criteri  que venia sostenint en relació a la tributació de les escriptures que documenten la divisió horitzontal d’una finca i l’adjudicació de les entitats resultants. El Tribunal Suprem, a la seva sentència de 12 de novembre de 1998, ha sostingut que les …

Leer más

L’Agència Tributària de Catalunya canvia el criteri en relació a la tributació de les escriptures que documenten la divisió horitzontal d’una finca i l’adjudicació de les entitats resultants

L’Agència Tributària de Catalunya va publicar amb data 7 de març de 2012 la Resolució núm. 3/2012 per la qual es modifica el criteri que fins aleshores venia mantenint en relació a la tributació de les escriptures que documenten la divisió horitzontal d’una finca i l’adjudicació de les entitats resultants. …

Leer más