Aportación de un bien a la sociedad de gananciales. Tributación

La consulta V2528-17 de 5 de octubre de 2017 hace referencia a la tributación de la aportación de un bien a la sociedad de gananciales. La aportación de un bien por parte de los cónyuges a su sociedad de gananciales es una operación que no tributa por Transmisiones patrimoniales y Actos jurídicos documentados; ni por Sucesiones ni donaciones. Quedando no sujeto, también, al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. …

Leer más Aportación de un bien a la sociedad de gananciales. Tributación

Dissolució d’una societat de guanys

La consulta V3390-14 de 30 de desembre de 2014 de la Dirección General de Tributos fa referència a la dissolució d’una societat de guanys. Les adjudicacions que es realitzen com a conseqüència de les dissolucions de societats de guanys són operacions que gaudeixen d’una exempció en la seva tributació. Art. 45.I.B) 3 del Text Refós de la Llei de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Per tal que aquesta exempció sigui aplicable les adjudicacions …

Leer más Dissolució d’una societat de guanys

Tributació sobre la privatització d’un bé que pertany a una societat de guanys

La consulta de la Dirección General de Tributos V1939-14 de 16 de juliol, tracta sobre la privatització d’un bé, que pertany a la societat de guanys. L’operació sobre la qual es qüestiona la seva tributació és la següent: un bé que pertany a la societat de guanys d’un matrimoni serà transmès de manera onerosa per part de la societat a un dels membres del matrimoni adquirint caràcter privatiu. Com l’operació té caràcter onerós, estarà subjecte a …

Leer más Tributació sobre la privatització d’un bé que pertany a una societat de guanys