La Generalitat de Catalunya anuncïa la pujada del tipus de gravamen per la transmissions d’habitatges del 8 al 10 per cent

El govern de la Generalitat, a través del Conseller d’Economia, ha fet pública la intenció de pujar l’Impost de Transmissions Patrimonials al 10% amb la finalitat, per una banda, de pujar la recaptació per aquest impost, i per un altre, d’igualar-lo amb l’IVA, que grava la compravenda d’habitatges nous en un 10%. Es mantenen els tipus reduïts, que ja existeixen actualment, per la compravenda de béns immobles en el cas de famílies nombroses, discapacitats, joves …

Leer más La Generalitat de Catalunya anuncïa la pujada del tipus de gravamen per la transmissions d’habitatges del 8 al 10 per cent

La consolidació de domini en un tercer

En la consolidació del domini sobre un bé pot donar-se el cas que aquesta es produeixi en un tercer, entenent per tercer aquell subjecte que no era titular ni de la nua propietat ni de l’usdefruit i que els adquireix simultàniament, produint-se de forma automàtica la consolidació.   En aquests supòsits la consolidació tributa pel títol pel qual s’adquireix el bé.   Exemple: El Senyor A decideix comprar un immoble. En aquesta transmissió per la part …

Leer más La consolidació de domini en un tercer

La consolidació de domini abans de termini

L’article 51 del Reglament de Successions i Donacions aprovat pel RD 1629/1991 de 8 de novembre determina que: “si la consolidación del dominio se produjese en la persona del nudo propietario por una causa distinta al cumplimiento del plazo previsto o a la muerte del usufructuario, el adquirente sólo pagarà la mayor de las liquidaciones entre la que se encuentre pendiente por la desmembración del dominio y la correspondiente al negocio jurídico en cuya virtud …

Leer más La consolidació de domini abans de termini

La consolidació de domini en l’usufructuari

Tot i que normalment la consolidació del domini es produeix en la persona del nu propietari pot donar-se el cas que la consolidació es produeixi en l’usufructuari; sent aquest titular del dret d’us i gaudi rep, onerosa o gratuïtament, la nua propietat, esdevenint propietari en ple domini sobre el bé.   En aquests supòsits de consolidació l’usufructuari tributarà pel títol pel qual rep la nua propietat. Independentment del títol de constitució de l’usdefruit que en …

Leer más La consolidació de domini en l’usufructuari

La tributación de la consolidación de dominio en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas

Partiendo del concepto básico de consolidación de dominio: éste tributa siempre por el mismo título por el que se constituyó el usufructo; la consolidación de dominio estará sujeta a transmisiones patrimoniales onerosas en los supuestos en que el desmembramiento de dominio tuvo un origen oneroso. El supuesto más frecuente es la venta de un inmueble, transmitiendo la nuda propiedad a un adquirente y el usufructo a otro. Se produce el desmembramiento del dominio de forma …

Leer más La tributación de la consolidación de dominio en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas

Quelcom per reflexionar. Oliver Wendell Holmes

» La forma y el método de la lógica satisfacen esa ansia de certidumbre y de reposo que alberga toda mente humana. Pero generalmente la certidumbre no es más que ilusión, y el reposo no es el destino del hombre. Detrás de la forma lógica yace un juicio acerca del valor y la importancia relativos de fundamentos legislativos contrapuestos, un juicio que permanece generalmente inarticulado e inconsciente, es verdad, pero que no por ello deja …

Leer más Quelcom per reflexionar. Oliver Wendell Holmes

La tributació de la fiança a la modalitat de transmissions patrimonials oneroses

La fiança tributa en concepte de transmissions patrimonials oneroses, essent el tipus de gravamen l’1 per cent. La base imposable és el capital de l’obligació o import afiançat i el subjecte passiu el creditor afiançat.   Supòssits   1. Constitució de prèstec i fiança simultània; la constitució de la fiança no tributa en ésser simultània a la constitució del prèstec, essent d’aplicació la teoria del » tractament unitari del prèstec «.   2. Novació de …

Leer más La tributació de la fiança a la modalitat de transmissions patrimonials oneroses

La tributació de la consolidació de domini. Algunes qüestions prèvies

Abans d’entrar en l’estudi de la tributació de la consolidació de domini, és adient recordar alguns punts importants per després entendre millor les idees que es desenvoluparan. – L’usdefruit pot ser vitalici o temporal: – Usdefruit temporal, establert per un període concret de temps, finalitzat aquest termini es produeix la cancel·lació de l’usdefruit i la consolidació per part del nu propietari. Es calcula en funció del termini pel qual s’estableix, i el percentatge que representa …

Leer más La tributació de la consolidació de domini. Algunes qüestions prèvies

La tributació de les novacions de crèdit hipotecari. Informe tècnic

Una de les entrades més visitades pels nostres lectors és la que vam publicar ja fa un temps a TottributsTribuna sota el títol «La tributació de les novacions de prèstecs i crèdits hipotecaris i el contingut valorable dels documents notarials». La tributació de les novacions de crèdit hipotecari, és, sense cap tipus de dubte, una de les qüestions més polèmiques que planteja la relació entre administració tributària i contribuents.    Doncs bé, per contribuir, d’alguna …

Leer más La tributació de les novacions de crèdit hipotecari. Informe tècnic

Unidad o pluralidad de actos en el impuesto sobre actos jurídicos documentados: un análisis jurídico privado» de Iñaki Bilbao Estrada i Juan Carlos Santana Molina

«Unidad o pluralidad de actos en el impuesto sobre actos jurídicos documentados: un análisis jurídico privado» dels professors Iñaki Bilbao Estrada i Juan Carlos Santana Molina és un estudi del gravamen d’actes jurídics documentats desde una vessant jurídica privada. El treball incideix en l’aspecte juridic privat dels diferents negocis que poden restar subjectes al gravament d’actes jurídics documentats i la seva rellevància en la subjecció a l’impost. Aquest estudi va ser publicat a la pàgina …

Leer más Unidad o pluralidad de actos en el impuesto sobre actos jurídicos documentados: un análisis jurídico privado» de Iñaki Bilbao Estrada i Juan Carlos Santana Molina