Tag Archives: Operaciones societarias

La disolución de una sociedad de mera tenencia de inmuebles y la posterior adjudicación de éstos es una operación no sujeta a IVA

La consulta V0677-17 de 15 de marzo de la DGT se refiere a la fiscalidad de la disolución de una sociedad mercantil de mera tenencia de inmuebles, adjudicándose el único inmueble que la componía a sus socios (un matrimonio) en proporción a su cuota de participación en la sociedad. Así, en primer lugar, la DGT recuerda que no… Leer Más »

Dissolució d’una comunitat de béns que realitza activitat empresarial

Por | 18 febrero, 2015

La consulta V3326-14 de 12 de desembre de 2014 de la Dirección General de Tributos fa referència a la dissolució d’una comunitat de béns que realitza activitat empresarial. Les comunitats de béns que realitzen activitat empresarial s’equiparen a les societats a efectes de tributació, a l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, de les seves operacions. Per… Leer Más »

Aportació d’un bé immoble al capital d’una societat

Por | 3 septiembre, 2014

La consulta de la Dirección General de Tributos V1619-14 de 23 de juny de 2014 tracta sobre l’aportació d’un bé immoble situat a Espanya a una societat resident fiscal a Irlanda. Hem de tenir present que l’aportació d’un bé immoble al capital d’una societat és una operació subjecta a operacions societàries (augment de capital) i exempta (RDLlei 13/2010 de 3 desembre, article 3) En aquest supòsit… Leer Más »

La modalitat d’operacions societàries

Por | 9 julio, 2011

La modalitat d’operacions societàries, OS, es troba regulada als arts. 19 a 26 de la Llei d’ITPOiAJD i 54 a 65 del Reglament de l’impost El fet imposable es dibuixa mitjançant la subjecció a l´impost de determinades operacions socials, essent necessari atendre al concepte jurídic que se’n desprèn de la normativa societària i mercantil per a la seva qualificació com a tal. El fonament del tribut… Leer Más »

Les tres modalitats de l’ITPOiAJD

L’art 1 de la Llei ITPOiAJD regula tres modalitats de l’impost; 1. TPO (transmissions patrimonials oneroses), que grava els desplaçaments patrimonials a títol onerós i d’altres actes que la llei assimila a TPO i que no tributen per IVA. 2. OS (operacions societàries), que grava els desplaçaments patrimonials vinculats a les societats mercantils i d’altres figures que la llei assimila, així com determinats actes… Leer Más »