La revocació d’una donació pot quedar subjecta a AJD

La CV 1816-14 de 8 de juliol de 2014 s’ocupa de l’estudi de la fiscalitat de la revocació d’una donació efectuada per un particular a favor d’una fundació. El supòsit de fet consisteix el la donació, per part d’un particular, de la nua propietat d’uns immobles a favor d’una fundació, …

Leer más

La condonació d’un deute no sempre tributa per l’impost de donacions

La CV 1387-14 de 23 de maig de 2014 de la Dirección General de Tributos s’ocupa d’un supòsit que, malauradament, és relativament freqüent a la pràctica i que consisteix en la condonació d’una part d’un deute que un particular té amb una entitat mercantil arran, en el cas que ens ocupa, …

Leer más

L’addició d’un nou deutor en un préstec no tributa per donacions

L’informe de jurisprudència fiscal de novembre de 2013 que publica cada mes la web de notarios y registradores s’ha fet ressó de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de 3 d’octubre de 2013, recurs 48/2010, que tracta d’un supòsit, freqüent a la pràctica, i que és l’addició d’un …

Leer más

La tributació de la subrogació en la posició de deutor al gravamen d’actes jurídics documentats. La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de 5 de juny de 2013

L’informe de jurisprudència fiscal del mes de juny de la web notariosyregistradores s’ha fet resó d’una sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid que subjecta al gravamen d’actes jurídics documentats la subrogació en la posició de deutor en un crèdit hipotecari. A la sentència s’estudien, bàsicament, dues qüestions; …

Leer más

Consolidació de domini per donacions

Es tracta del supòsit de consolidació de domini per defunció de l’usufructuari o finalització del termini establert, en el cas de desmembrament de domini produït per una donació. El nu propietari tributarà en el moment de la consolidació per la part del bé per la que no va tributar en el …

Leer más

Tipus mitjà efectiu de gravamen

Quan es produeix el desmembrament del domini a títol gratuït, ja sigui per donacions o per successions, l’adquirent de la nua propietat tributarà sobre el valor de la nua propietat que rep aplicant el tipus mitjà efectiu de gravamen. El mateix tipus de gravamen que aplicarà el nu propietari en …

Leer más

Consolidació per recuperació del domini

Ens trobem davant del cas que un propietari del ple domini cedeix l’usdefruit a un tercer, reservant-se per ell la nua propietat.   Quan l’usufructuari mort,en el cas d’un usdefruit vitalici, o ha expirat el temps, en el cas d’un usdefruit temporal, el nu propietari consolida el domini. Però aquesta …

Leer más

La consolidació de domini en un tercer

En la consolidació del domini sobre un bé pot donar-se el cas que aquesta es produeixi en un tercer, entenent per tercer aquell subjecte que no era titular ni de la nua propietat ni de l’usdefruit i que els adquireix simultàniament, produint-se de forma automàtica la consolidació.   En aquests supòsits …

Leer más

La consolidació de domini abans de termini

L’article 51 del Reglament de Successions i Donacions aprovat pel RD 1629/1991 de 8 de novembre determina que: “si la consolidación del dominio se produjese en la persona del nudo propietario por una causa distinta al cumplimiento del plazo previsto o a la muerte del usufructuario, el adquirente sólo pagarà …

Leer más

La donació d’inmoble amb assumpció del deute garantit amb dret real

Tributació Requisits previs   a) Que existeixi un deute previ del donant amb un tercer. b) Que l´esmentat deute estigui garantit mitjançant dret real sobre els béns objecte de la donació ( hipoteca, penyora o anticresi ). c) Que l´adquirent- donatari asumeixi fefaentment i amb caràcter alliberatori el deute del donant.   I. La …

Leer más