Tributació de la revocació d’una donació

La consulta V2946-14 de 3 de noviembre de la Dirección General de Tributos de 3 de novembre, fa referència a la tributació de la revocació d’una donació.

Si es revoca una donació que s’ha realitzat amb anterioritat no es merita de nou l’impost de successions i donacions per no realitzar-se un fet imposable nou; la revocació no és un nou acte, sinó que deixa sense efectes un negoci jurídic constituït prèviament.

Tot i que la Dirección General de Tributos no fa cap referència s’ha de tenir present que si la revocació d’una donació no tributa per Donacions perquè no constitueix un acte nou, sí que tributaria per AJD, sempre que es tractés de la donació d’un bé inscriptible i la revocació es realitzi en escriptura pública. (Art. 31.2 de la LTPOiAJD).

Però, s’ha de tenir molt present que el principi general, establert a l’art. 531-8 del Codi civil de Catalunya, és que les donacions són irrevocables, determinant l’art. 531-15 els supòsits en què es pot revocar una donació.

Per tant, si el motiu de la revocació entra dintre dels supòsits que determina el Codi civil de Catalunya, no es merita l’impost de donacions.

Però si el motiu de la revocació és qualsevol altre no contemplat en el citat article, es realitzaria una nova donació per tal que el bé tornés al donant; sent una nova donació es meritaria l’impost de donacions.

V2946-14 by Tottributs on Scribd

Deja un comentario