Tipus mitjà efectiu de gravamen

Quan es produeix el desmembrament del domini a títol gratuït, ja sigui per donacions o per successions, l’adquirent de la nua propietat tributarà sobre el valor de la nua propietat que rep aplicant el tipus mitjà efectiu de gravamen.
El mateix tipus de gravamen que aplicarà el nu propietari en el moment de produir-se la consolidació del domini.
Per tant calcular el tipus mitjà és important tant pel desmembrament com per la posterior consolidació de domini.
El càlcul del tipus mitjà està regulat a l’article 51.2 del Reglament de l’Impost de Successions i Donacions, aprovat pel Real Decret 1629/1991, de 8 de novembre; que determina: “… el tipo medio efectivo se calculará dividiendo la cuota tributaria correspondiente a una base liquidable teórica, para cuya deterinación se haya tomado en cuenta el valor íntegro de los bienes, por esta misma base y multiplicando el cociente por 100, expresando el resultado con inclusión de hasta dos decimales”.
Dos qüestions importants per calcular el tipus mitjà:
 • el tipus mitjà es calcula sobre la base liquidable, per tant, primer s’aplicaran les reduccions que corresponguin sobre la base imposable i una vegada obtinguda la base liquidable es podrà calcular el tipus mitjà.
 • Si el nu propietari rep béns en ple domini i béns en nua propietat, el tipus mitjà es calcularà sempre sobre la base liquidable total, per tots els béns.
 Pel càlcul del tipus mitjà efectiu de gravamen es parteix d’una base liquidable teòrica, aquesta base liquidable és teòrica ja que s’agafa el valor del bé en ple domini, tot i que només rep la nua propietat; els càlculs es realitzen sobre el valor del bé en ple domini.
Es calcula el tipus de gravamen que hagués correspost si rebés el bé en ple domini. Aquests càlculs venen fonamentats en la idea de que la tributació de la consolidació de domini és una liquidació diferida en el temps; és la liquidació que li queda pendent al nu propietari quan es produeix el desmembrament del domini.
La base liquidable teòrica està constituïda pel valor del bé desmembrat, en ple domini, més el valor de la resta de béns que formin part, també, de la transmissió gratuita.
A aquesta base liquidable (el valor dels béns aplicant les reduccions que corresponguin) s’aplica l’escala de gravamen de successions o de donacions; obtenint una quota tributària teòrica.
Obtenció del tipus mitjà efectiu de gravamen: es divideix la quota tributària teòrica per la base liquidable teòrica  multiplicant el resultat per 100.
(art. 51.2 del Reglament de l’ISD).
Una vegada obtingut el tipus mitjà efectiu de gravamen s’aplica sobre la base liquidable real. Sobre el valor dels béns que rep el nu propietari en aquesta operació (valor de la nua propietat).
En el moment de la consolidació del domini, el nu propietari tributarà sobre el valor de l’usdefruit que rep en aquell moment, aplicant aquest mateix tipus mitjà de gravamen.
Exemple:
El senyor A mort deixant a l’herència una vivenda valorada en 800.000 euros i 250.000 euros en diners.
 
La senyora B (cònjuge), de 75 anys, rep l’usdefruit vitalici sobre la vivenda i el senyor C (fill) rep la nua propietat sobre la vivenda i els diners en efectiu.
 
Base imposable en l’impost de successions del fill, senyor C:
 • nua propietat de la vivenda: 800.000 del valor de la vivenda menys 112.0000 del valor de l’usdefruit (89- edat usufructuari: 89- 75: 14%) = 688.000 euros
 • diners: 250.000 euros
Base imposable= 938.000 euros.
 
A la base imposable se li apliquen les reduccions corresponents:
 • reducció per parentiu: 275.000
 • reducció addicional: 125.000
 
Total reduccions: 400.000
 
Base liquidable: 538.000 euros
 
Però per fer la liquidació de l’herència que rep el fill, hem de calcular el tipus mitjà de gravamen que aplicarem sobre aquests 538.000 euros, que es el valor de la seva base liquidable real.
 
Per calcula el tipus mitjà, primer hem de calcular el valor de la base liquidable teòrica:
 
Base imposable teòrica:
 • valor del bé en ple domini: 800.000 euros
 • valor de la resta de bens: 250.000 euros
Total base imposable teòrica: 1.050.000 euros
 
A aquesta base imposable teòrica apliquem les reduccions: 400.000 euros
 
Obtenim la base liquidable teòrica: 1.050.000 – 400.000 = 650.000 euros.
 
A la base liquidable teòrica apliquem ara, l’escala de gravamen de l’impost de successions:
 • fins a 400.000 euros una quota de 57.000 euros
 • els 250.000 restant al 24%, donant 60.000 euros
 
Ara ja tenim la quota tributària teòrica: 117.000 euros.
(aquesta és la quota que correspondria pagar si rebés els béns en ple domini, però com només rep la nua propietat de la vivenda hem de calcular el tipus mitjà de gravamen que aplicarem després a la base liquidable real de l’impost)
 
Tipus mitjà de gravamen: quota tributaria teòrica dividit entre la base imposable teòrica  multiplicat el resultat per 100.
quota tributaria teòrica: 117.000 euros
base liquidable teòrica: 650.000 euros
 
La divisió dona 0,18 que multiplicat per 100 obtenim un tipus mitjà de gravamen del 18%.
 
Ara només queda aplicar aquest 18% sobre la base liquidable teòrica (538.000 euros) i obtenint la quota tributaria de 96.840 euros.
 
Aquesta és la quota a ingressar pel fill en l’impost de successions. Aplicant la bonificació del 99% que correspon als descendents, resultant finalment una quota a ingressar de 968,4 euros.
 
Aquest tipus mitjà de gravamen, del 18%, és el que aplicarà el nu propietari quan consolidi el domini per defunció de l’usufructuaria.

9 comentarios en «Tipus mitjà efectiu de gravamen»

 1. Bona tarda,

  he trobat molt interessant l’article (tot i que la normativa ha variat desde la publicació).
  Em sorgeix el dubte per calcular avui el tipus mitja a aplicar al nu Propietari, sobre si al calcular el tipus mitjà en la quota hem d’aplicar la bonificació del article 58 bis o no.

  D’altra banda, entenc que el tipus mitjà obtingut s’ha d’aplicar sobre la base liquidable Real veritat? Ho fiqueu en l’explicació pero diria que En el vostre exemple no u feu aixi.

  Quedo a l’espera de la vostra resposta.
  Una gran web. Em serveix de molta ajuda

  Em podrieu orientar

  Responder
  • Bona tarda

   Tot i que la normativa ha canviat des de la publicació d’aquest article, la estructura de la liquidació no ha canviat. Només han variat les reduccions aplicables, però tenim present que potser estaria bé fer una nova entrada amb la normativa actualitzada.

   Sobre l’aplicació en la liquidació de la consolidació de domini de la bonificació sobre la quota es podrà aplicar en el cas que en el moment de la constitució de l’usdefruit estava vigent aquesta bonificació.
   Et recomano que llegeixis el següent article que vam publicar referent a aquesta qüestió: La consolidació de domini i la bonificació a la quota del 99 per cent a l’ Impost de Successions i Donacions

   El tipus mitjà s’aplica sobre la base liquidable real; a l’exemple, estava així calculat però va haver un error de transcripció al indicar el valor d’aquesta.

   Moltes gracies pel teu comentari i no dubtis en contactar de nou amb nosaltres per qualsevol altre dubte.

   Salutacions
   Beatriz i Josep Maria

   Responder
 2. Bona tarda,
  Gracies per la rapida resposta,

  Nose si acabo d’entendre el que em comenteu. El meu dubte era que independentment de la data (Suposem que es realitza a dia d’avui), si hi ha un desmembrament del domini, el nu propietari, al calcular el tipus mig a aplicar sobre la base liquidable real, quin import haurà de calcular com a quota sobre la base liquidable Teorica.?
  La quota resultant d’aplicar el coeficient de parentiu de art. 58 ? o la quota resultant d’aplicar la bonificació de art. 58 bis apartats 1 i 2 (si es dones el cas)?
  No se si m’he explicat be, sinó em dieu!

  P.D: l’exemple del cas continua sent molt il·lustratiu 😉

  Gracies per l’atenció.

  Responder
  • Bona tarda,
   Quan es calcula el tipus mig es fa en relació amb la base liquidable teòrica. Un cop ja tenim el tipus mig, s’aplica sobre la base liquidable real i un cop aplicat, també, el coeficient multiplicador s’obté la quota i sobre aquesta s’aplicarà la bonificació per tal que resulti la quota resultant a ingressar.
   No se si això t’aclareix els dubtes. Sinó és així, torna a contactar amb nosaltres i intentarem explicar-ho un altre cop.
   Moltes gràcies
   Salutacions
   Beatriz i Josep Maria

   Responder
   • Hola Beatriz,
    Disculpa la insistencia pero es nomes per tenir-ho clar del tot. Et comento perque em confirmis

    En el calcul de la quota provinent de la BL Teorica s’aplica el coeficient multiplicador (art. 58) i s’obte la quota per calcular el tipus mitja efectiu. EN aquest cas no s’aplica cap bonificació del 58 bis.

    En el calcul de la quota de la BL Real s’aplica el tipus mitja calculat anteriorment. Sobre aquest resultat si s’aplicaria si s’escau la bonificacio de art. 58 bis ara si.

    Seria aixi?

    Gracies de nou per l’ajuda.

    Responder
 3. Bona tarda,

  Entenc que si les reduccions fan que hi hagi quota zero, el tipus mitjà de gravamen és zero. Quan es faci la consolidació de domini el tipus a aplicar serà zero, no?

  Salutacions,

  Jordi

  Responder

Deja un comentario