La revocació d’una donació pot quedar subjecta a AJD

La CV 1816-14 de 8 de juliol de 2014 s’ocupa de l’estudi de la fiscalitat de la revocació d’una donació efectuada per un particular a favor d’una fundació.

El supòsit de fet consisteix el la donació, per part d’un particular, de la nua propietat d’uns immobles a favor d’una fundació, que l’accepta. Amb posterioritat, el protectorat de la mateixa va acordar no autoritzar la transacció, procedint-se a revocar la mateixa.

La DGT, en primer terme, apunta que la revocació d’una donació no és un negoci jurídic nou sinó l’anul·lació d’un negoci jurídic ja consumat i que deixa de tenir efectes d’acord amb la llei, això és, és un supòsit de cessació dels efectes, de l’eficàcia d’un negoci jurídic. Perquè això sigui possible serà necessari que civilment sigui possible l’anul·lació total de la validesa de la donació amb retroacció dels efectes al moment en què es va realitzar. Per tant, com que  no és un nou acte, la revocació no pot tenir la consideració d’una nova transmissió subjecta a l’impost de donacions.

Ara bé, tal com apunta la DGT, la no subjecció a l’impost de donacions, per la naturalesa de l’acte de revocació, pot donar lloc a la subjecció al gravamen d’AJD si es compleixen els requisits de l’art. 31.2 de la LTPOiAJD, en especial la formalització de l’acte o contracte en escriptura pública.

En segon terme, la DGT apunta que en el supòsit que no és pogués dur a terme la revocació en els termes dalt esmentats, això és, no és pogués anul·lar, ens trobaríem davant d’una resolució de mutu acord entre les parts i, per tant, davant d’una nova transmissió de la nua propietat dels immobles subjecta a l’impost de donacions, essent subjecte passiu el particular.

Podríem afegir un parell de notes; quan la DGT parla d’anul·lació total de la validesa del negoci entenem que s’està referint a la nul·litat radical del mateix.

Per altra banda, la subjecció a AJD pressuposa que la nul·litat es declari en escriptura pública. Per tant, si la revocació, amb els efectes propis d’una nul·litat radical, es portés a terme de manera contenciosa, això és, via judicial, la sentència que declarés la nul·litat del negoci restaría no subjecta a AJD en faltar l’element de l’escriptura notarial per tributar per l’esmentat gravamen.

V1816-14 by Tottributs on Scribd

Deja un comentario