Consolidació de domini per donacions

Es tracta del supòsit de consolidació de domini per defunció de l’usufructuari o finalització del termini establert, en el cas de desmembrament de domini produït per una donació.
El nu propietari tributarà en el moment de la consolidació per la part del bé per la que no va tributar en el moment de produir-se el desmembrament, aplicant el mateix tipus mitjà de gravamen de la primera liquidació (en el moment del desmembrament, quan es liquida la primera donació).
En aquest cas la base imposable està constituïda pel valor de l’usdefruit. El mateix valor que tenia l’usdefruit en el moment de produir-se el desmembrament.
No s’actualitza mai el valor de l’usdefruit al moment de la consolidació. Al ser la consolidació una liquidació diferida en el temps, el nu propietari tributarà per la part del bé sobre la que no va tributar en el moment de rebre la nua propietat.
Exemple:
El senyor A propietari d’un bé immoble amb un valor de 150.000 euros es reserva l’usdefruit vitalici (en el moment de la donació té 52 anys) i dona la nua propietat al seu fill.
 
Valor bé: 350.000 euros
Usdefruit: 89 – 52 anys: 37%
Valor de l’usdefruit: 129.500 euros (37% de 350.000)
Valor de la nua propietat: 220.500 euros (350.000 – 129.500)
Tipus mitjà efectiu de gravamen aplicable a la liquidació de la donació de la nua propietat: 5,85% 
Base liquidable teòrica: 350.000 i quota teòrica: 20.500 (fins 200.000 té una quota de 10.000 i la resta, els 150.000 restants, al 7%: 10.500)
Tipus mitjà de gravamen: (quota teòrica/base liquidable teòrica) X 100 = 5,85%
 
Quan A mort, el fill consolida el domini, tributant aquesta pel mateix títol de constitució: donacions
Base imposable: valor de l’usdefruit en el moment de la constitució: 129.500
Tipus mitjà efectiu de gravamen: 5,85%
Quota tributaria: 7.575,75 euros

Deja un comentario