Consolidació per recuperació del domini

Ens trobem davant del cas que un propietari del ple domini cedeix l’usdefruit a un tercer, reservant-se per ell la nua propietat.
 
Quan l’usufructuari mort,en el cas d’un usdefruit vitalici, o ha expirat el temps, en el cas d’un usdefruit temporal, el nu propietari consolida el domini. Però aquesta cancel·lació de l’usdefruit no suposa en cap moment una nova adquisició pel nu propietari, sinó una recuperació del ple domini que ja tenia abans de la constitució de l’usdefruit.
 
La idea principal de tota consolidació de domini de que en el moment de produir-se la cancel·lació de l’usdefruit, el nu propietari tributarà, per la consolidació de domini, en base al títol de constitució d’aquest; únicament es aplicable en el cas que el nu propietari, que consolida el domini, no hagi estat propietari del bé, objecte de l’usdefruit, prèviament; adquirint una part sobre el bé que no havia tingut mai.
En canvi, si el propietari del bé ja tenia aquesta condició en el moment de produir-se el desmembrament, la consolidació no implica en cap moment una nova adquisició; està recuperant allò que ja havia tingut abans.
 
La consolidació de domini tributa sempre que el ple domini s’adquireixi en dos parts: per una banda la nua propietat i posteriorment, per la consolidació del domini, el dret reial d’usdefruit.
 
En aquest cas, la consolidació de domini no tributa, i en el moment de cancel·lació de l’usdefruit el nu propietari recupera el domini automàticament.
 
Exemple:
Un pare dona al seu fill per un període de deu anys l’usdefruit sobre un bé immoble del que el pare és propietari.
En aquest cas, el fill liquidarà per donacions en el moment de rebre l’usdefruit.
Transcorreguts els deu anys, l’usdefruit es cancel·la i es produeix la consolidació del domini. Consolidació que no tributarà, al no produir-se cap nova adquisició.
El pare recupera el ple domini sobre el bé immoble, ple domini del que ja gaudia abans de realitzar-se la donació.

Deja un comentario