La regulació de l’ITPOiAJD

L’impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (en endavant ITPOiAJD) és un tribut de caràcter estatal que ha estat cedit a les Comunitats Autònomes. La regulació estatal la trobem continguda, per una banda, al Real Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre de l’ITPOiAJD i, per l´altra, al Reglament que desplega l’articulat de l’esmentada norma, aprovat pel Real Decret 828/1995, de 29 de maig d’ITPOiAJD. La cessió del tribut a les CCAA compren no només …

Leer más La regulació de l’ITPOiAJD

Benvinguda

El compliment de les obligacions tributàries per part dels contribuents planteja molt sovint dificultats a causa del poc o nul coneixement que pot tenir sobre una matèria tan complexa qui no és professional. Des de aquest blog el que es pretén és facilitar el coneixement d’aquesta matèria al contribuent posant al seu abast els coneixements necessaris no només per poder complir les seves obligacions tributàries d’una manera satisfactòria sinó per poder-se desenvolupar amb fermesa dintre …

Leer más Benvinguda