Dissolució d’una comunitat de béns que realitza activitat empresarial

La consulta V3326-14 de 12 de desembre de 2014 de la Dirección General de Tributos fa referència a la dissolució d’una comunitat de béns que realitza activitat empresarial.

Les comunitats de béns que realitzen activitat empresarial s’equiparen a les societats a efectes de tributació, a l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, de les seves operacions.

Per tant si es fa la dissolució d’una comunitat de béns que realitza activitat empresarial repartint el capital entre els membres, aquesta operació estarà subjecte a Operacions Societàries.

Tota dissolució de societats que comporti un repartiment de béns tributa per operacions societàries, sent la base imposable el valor dels béns que es reparteixen i el subjecte passiu els socis. Cada soci tributa pel valor del bé o dret que rebi com a conseqüència d’aquesta dissolució.

V3326-14 by Tottributs on Scribd

Deja un comentario