La modalitat d’operacions societàries

La modalitat d’operacions societàries, OS, es troba regulada als arts. 19 a 26 de la Llei d’ITPOiAJD i 54 a 65 del Reglament de l’impost
El fet imposable es dibuixa mitjançant la subjecció a l´impost de determinades operacions socials, essent necessari atendre al concepte jurídic que se’n desprèn de la normativa societària i mercantil per a la seva qualificació com a tal.
El fonament del tribut és l’específica capacitat econòmica que es posa de manifest en els desplaçaments patrimonials vinculats a determinades operacions socials.
Arran de la reforma normativa operada recentment mitjançant el RDL 13/2010, de 3 de desembre, d’actualització en l’àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per a fomentar la inversió i la creació d’ocupació, determinades operacions societàries que tradicionalment havien resultat subjectes a l’impost resten ara exemptes d’aquest.
En conseqüència, considerant la reforma normativa assenyalada, són operacions societàries exemptes;
– La constitució de societats
– L’augment de capital social
– Les aportacions que efectuïn els socis i que no suposin augment de capital social
– El trasllat a Espanya de la seu de la direcció efectiva o del domicili social d’una societat quan ni l’una ni l’altre estiguessin prèviament situats en un Estat membre de la Unió Europea.
Per contra, són operacions societàries subjectes a la modalitat d’OS;
– La disminució de capital social
– La dissolució de societats
Tot seguit, la Llei equipara a les societats, a efectes de liquidació de l’impost;
1. Les persones jurídiques no societàries que persegueixen fins lucratius.
2. Els contractes de comptes en participació
3. La copropietat de vaixells
4. Les comunitats de béns, constituïda per actes inter vius, que du a terme activitats empresarials i aquelles constituïdes per actes mortis causa, quan continuï en règim d’indivisió l’explotació del negoci de la persona causant per un termini superior a tres anys.
Finalment, són operacions no subjectes a l’impost;
– Les operacions de reestructuració (fusió, escissió, aportació d’actius i canvi de valor ex. RDL 4/2004, de 5 de març de l’IS).
– El trasllat a Espanya de la seu de direcció efectiva o del domicili social de companyies domiciliades en un altre Estat membre de la Unió Europea.
– La modificació de l’escriptura de constitució o dels estatuts d´una societat i, en particular, el canvi de l’objecte social.
– La transformació o la pròrroga del termini de durada d’una societat.
– L’ampliació de capital que es realitzi amb càrrec a la reserva constituïda exclusivament per prima d’emissió d’accions.

Deja un comentario