Les tres modalitats de l’ITPOiAJD

L’art 1 de la Llei ITPOiAJD regula tres modalitats de l’impost;
1. TPO (transmissions patrimonials oneroses), que grava els desplaçaments patrimonials a títol onerós i d’altres actes que la llei assimila a TPO i que no tributen per IVA.
2. OS (operacions societàries), que grava els desplaçaments patrimonials vinculats a les societats mercantils i d’altres figures que la llei assimila, així com determinats actes típics del tràfic societari.
3. AJD (actes jurídics documentats), que grava la formalització, en determinats documents, d’actes i contractes. Així, en atenció al tipus de document emprat, podem distingir tres especialitats de la modalitat d’AJD; documents administratius, documents mercantils i documents notarials, essent aquest darrer, sense cap tipus de dubte, el més característic dintre del tràfic civil i mercantil.
Les tres modalitats impositives, en determinats supòsits, poden entrar en conflicte, essent necessari fixar quina ha de prevaldre quan, en un supòsit de fet concret, poden resultar aplicable, de manera abstracta, dues modalitats impositives. Així, d’acord amb els arts. 1 i 31.2 de la llei ITPOiAJD, podem resumir aquestes relacions de la següent manera;
Relació
Compatibilitat
Impost que preval
TPO-OS
Incompatible
OS
TPO-AJD
Incompatible
TPO
TPO-IVA
Incompatible
Segons el cas
TPO-ISD
Incompatible
Segons el cas
OS-AJD
Incompatible
OS
OS-IVA
Compatible
OS-ISD
Compatible
AJD-IVA
Compatible
AJD-ISD
Incompatible
ISD

Deja un comentario