Caso práctico. Herencia a favor de sobrinos en Cataluña

Caso práctico: El día 12 de  octubre de 2015 la señora Amelia fallece en la ciudad de Barcelona, donde tenía su residencia habitual; sin descendencia. La señora Amelia otorgó testamento instituyendo herederos universales y a partes iguales a sus sobrinos Miguel Ángel y Aurora; nacidos, respectivamente, el 5 de abril …

Leer más

Consolidación de dominio. Cuestiones previas

Consolidación de dominio, su tributación: Antes de entrar en el estudio de la tributación de la consolidación de dominio, es adecuado recordar algunos puntos importantes para después entender mejor las ideas que se desarrollarán. •El usufructo puede ser vitalicio o temporal: – Usufructo temporal, establecido por un periodo concreto de …

Leer más

Consolidación de dominio en el caso de un usufructo simultáneo entre dos cónyuges.

La consulta V0855-15 de 18 de marzo de 2015 de la Dirección General de Tributos trata de la consolidación de dominio en el caso de un usufructo simultáneo entre dos cónyuges. Consulta interesante debido a que no son muy frecuentes las consultas tributarias sobre los diferentes tipos de usufructos y …

Leer más

Consolidació de domini d’un usdefruit amb facultat de disposició.

La consulta V3172-14 i V3173-14 de 26 de febrer de la Dirección General de Tributos fa referència a la tributació de la consolidació de domini per defunció de l’usufructuari en el cas d’un usdefruit amb facultat de disposar. Quan és constitueix un usdefruit amb facultat de disposar el valor d’aquest …

Leer más

El Ministerio de Economía y Hacienda aprova els nous models per autoliquidar l’ISD per no residents

El Ministerio de Economia y Hacienda va aprovar, mitjançant la Orden HAP/2488/2014, de 29 de diciembre, els nous models d’autoliquidació de l’impost de Sucessions i Donacions en aquells supòsits en què sigui competent l’AEAT per recaptar l’impost perquè el rendiment del mateix no hagués estat cedit a cap CCAA i …

Leer más

Modificació de l’impost de Successions i Donacions

El BOE de 28 de novembre de 2014 publica la Llei 26/2014, de 27 de novembre de modificación de l’Impost sobre la Renta de les Persones Fisiques, de l’Impost sobre la Renta de no Residents i altres normes tributàries. Dintre d’aquestes altres normes tributàries, trobem una modificació de la llei …

Leer más

Modificació Impost de Successions

Amb data 5 de novembre s’ha publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya el projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Tal com havia anunciat el Govern, aquesta llei recull una important modificació de l’impost de Successions amb la finalitat d’obtenir uns ingressos necessaris pel …

Leer más

La tributació de la consolidació de domini. Algunes qüestions prèvies

Abans d’entrar en l’estudi de la tributació de la consolidació de domini, és adient recordar alguns punts importants per després entendre millor les idees que es desenvoluparan. – L’usdefruit pot ser vitalici o temporal: – Usdefruit temporal, establert per un període concret de temps, finalitzat aquest termini es produeix la …

Leer más

La tributació de la consolidació de domini. Plantejament de la qüestió

El dret de propietat atorga al seu titular totes les facultats que es pot tenir sobre un bé o dret. La situació més freqüent és que aquest dret el gaudeixi un únic titular o varis en cotitularitat. Però també pot donar-se el cas que el dret es vegi limitat per …

Leer más