Modificació de l’impost de Successions i Donacions

El BOE de 28 de novembre de 2014 publica la Llei 26/2014, de 27 de novembre de modificación de l’Impost sobre la Renta de les Persones Fisiques, de l’Impost sobre la Renta de no Residents i altres normes tributàries.

Dintre d’aquestes altres normes tributàries, trobem una modificació de la llei 29/1987, de 18 de desembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Modificació que es realitza com a conseqüència de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de setembre de 2014.

Els antecedents de la llei deixen ben clar els motius d’aquesta modificació:

… modifica la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, a resultas de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, de 3 de septiembre de 2014, que ha determinado que el Reino de España
ha incumplido el ordenamiento comunitario al permitir que se establezcan diferencias en
el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios
residentes y no residentes en España, entre los causantes residentes y no residentes en
España y entre las donaciones y las disposiciones similares de bienes inmuebles situados
en territorio español y fuera de este.

Per modificar aquesta situació de discriminació s’estableixen uns criteris a aplicar en la liquidació de l’impost amb la finalitat d’equiparar la tributació dels no residents amb la dels residents.

 • Adquisició de béns i drets per herència, llegat o altres títols successoris:
  • Causant resident a un Estat de la Unió Europea:
   • Béns o drets situats a Espanya: s’aplicarà la normativa de la Comunitat Autònoma on es trobin la major part d’aquests béns o drets.
   • No hi ha béns o drets situats a Espanya: s’aplicarà la normativa de la Comunitat Autònoma on resideixi cada subjecte passiu.
  • Causant resident a Espanya i subjecte passiu resident a un Estat de la Unió Europea: s’aplicarà la normativa de la Comunitat Autònoma on el causant tingués la seva residència.
 • Adquisició de béns immobles  per donació:
  • Béns immobles situats a Espanya adquirits per un no residents, que sigui resident d’un Estat membre de la Unió Europea: s’aplicarà la normativa de la Comunitat Autònoma on es trobi el bé immoble.
  • Béns immobles situats en un Estat membre de la Unió Europea adquirits per un resident a Espanya; s’aplicarà la normativa de la Comunitat Autònoma on resideixi el subjecte passiu.
 • Adquisició de béns mobles situats a Espanya adquirits per un no resident, que sigui resident d’un Estat membre de la Unió Europea, s’aplicarà la normativa de la Comunitat Autònoma on aquests béns mobles hagin estats situats el número més gran de dies dels cinc anys anteriors.
 • Donació en un sol document de béns o drets, que aplicant les regles anteriors resulta aplicable la normativa de més d’una Comunitat Autònoma (seria el cas de la donació a un no resident de més d’un bé immoble, en un mateix document, situats en diferents Comunitats Autònomes), per calcular la quota tributària s’apliquen els següents criteris:
  • Calcularem el tipus mitjà  sobre el conjunt del valor dels béns aplicant les normatives de cada Comunitat Autònoma.
  • El tipus mitjà obtingut a cadascuna d’elles s’aplicarà sobre el valor del bé situat a la Comunitat Autònoma corresponent.

La competència de totes aquestes liquidacions continua sent de l’Estat; tot i que s’aplica la normativa autonòmica les liquidacions  es continuen presentant davant de l’Agencia Tributaria Estatal.

Deja un comentario