El Ministerio de Economía y Hacienda aprova els nous models per autoliquidar l’ISD per no residents

El Ministerio de Economia y Hacienda va aprovar, mitjançant la Orden HAP/2488/2014, de 29 de diciembre, els nous models d’autoliquidació de l’impost de Sucessions i Donacions en aquells supòsits en què sigui competent l’AEAT per recaptar l’impost perquè el rendiment del mateix no hagués estat cedit a cap CCAA i que, en resum, es redueix, principalment, als supòsits de no residents.

 L’Ordre Ministerial està estructurada en set articles, una disposició derogatòria i dues disposicions finals. Del contingut de la mateixa cal destacar les següents idees;

  1. S’aproven tres nous models per autoliquidar l’impost de successions i donacions; el 650 per liquidar l’Impost de Successions, el 651 per autoliquidar l’Impost de Donacions i el 655 per autoliquidar les consolidacions de domini per extinció d’usdefruit. En aquest punt destaca la supressió del model 652 de l’impost de successions (declaració simplificada) i la creació del model 655 per les consolidacions de domini (art. 1).
  2. Els nous models seran d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2015 amb caràcter obligatori i amb independència de la data de meritació de l’impost (art. 2).
  3. Els nous models es poden descarregar des de la web de l’AEAT en pdf o bé adquirir-se a les Delegacions o Administracions de la mateixa. Tanmateix, a partir de l’1 de gener del 2016 l’AEAT habilitarà la possibilitat de generar l’autoliquidació de l’impost a través del formulari obtingut a través del servei d’impressió de l’AEAT (arts. 3 i 4).
  4. La presentació dels models junt amb la documentació justificativa del fet imposable es farà bé presencialment a l’Oficina Nacional de Gestión Tributaria, amb seu a Madrid, o bé, i aquí està la novetat, de manera electrònica, a través de la pàgina web de l’AEAT. Aquesta darrera opció no estarà operativa fins a l’1 de juny del 2015 (arts. 3, 4 i 5). El procediment per a la presentació electrònica de les autoliquidacions apareix detallat als arts. 5 i 6 de l’Ordre.

La nova regulació dels models d’autoliquidació simplifica la gestió de l’impost, eliminant la duplicitat de models que suposava l’antic 652 i creant un nou model per autoliquidar les consolidacions de domini, que s’havien realitzat amb els mateixos models de successions. En aquest punt, la possibilitat de fer-ho via electrònica a través de la web de l’AEAT suposa un pas important en la gestió de l’impost, evitant els costos que pot representar per un contribuent no resident el fet d’haver de presentar l’autoliquidació de l’impost junt amb la documentació justificativa del fet imposable a l’Oficina Nacional de Gestión Tributaria amb seu a Madrid.

Deja un comentario