La Resolució núm. 3/2012 de 7 de març de l’Agència Tributària de Catalunya per la qual es modifica el criteri en relació a la tributació de les escriptures que documenten la divisió horitzontal d’una finca i l’adjudicació de les entitats resultants

L’Agència Tributària de Catalunya ha modificat recentment el criteri  que venia sostenint en relació a la tributació de les escriptures que documenten la divisió horitzontal d’una finca i l’adjudicació de les entitats resultants. El Tribunal Suprem, a la seva sentència de 12 de novembre de 1998, ha sostingut que les escriptures que documenten la divisió horitzontal d’una finca i l’adjudicació de les entitats resultants tributen únicament en concepte d’adjudicacions, restant no subjecte l’acte previ de divisió horitzontal en ésser aquest un antecedent necessari de l’adjudicació, això és, no es pot sortir d’un règim de copropietat o indivisió sense dividir, de manera prèvia, la finca i adjudicar les entitats resultants als diferents copropietaris d’acord amb la seva quota de participació en la comunitat. Seguint a IÑAKI BILBAO ESTRADA i a JUAN CARLOS MOLINA SANTANA a » Unidad o pluralidad de actos en el impuesto sobre actos jurídicos documentados: un análisis jurídico privado» ens trobem, en definitiva, davant d’un negoci jurídic complexe, format per una pluralitat d’actes parcials, successius o simultanis, que configuren un únic negoci jurídic o, simplement, presenten una connexió estructural en la mesura que un d’ells és el pressupòsit per l’atorgament de l’altre.L’Agència va assumir aquest criteri a l’Instrucció núm. 1/2003 i ara,  amb la recent Instrucció núm 3/2012 ha donat, a parer nostre, un pas enrere. Certament tant  la divisió horitzontal com les adjudicacions de les entitats resultants són dos actes subjectes al gravamen d’actes jurídics documents, ara bé, una cosa és afirmar, com afirma l’Agència, que ambdós actes resten subjectes al gravamen citat i una altra és no donar ni un sol argument que desvirtuï el criteri fixat pel Tribunal Suprem excepte el propi que se’n deriva de la seva subjecció.

Resolució 3-2012 Propietat … by Tottributs on Scribd

Deja un comentario