Tributació sobre la privatització d’un bé que pertany a una societat de guanys

La consulta de la Dirección General de Tributos V1939-14 de 16 de juliol, tracta sobre la privatització d’un bé, que pertany a la societat de guanys.

L’operació sobre la qual es qüestiona la seva tributació és la següent: un bé que pertany a la societat de guanys d’un matrimoni serà transmès de manera onerosa per part de la societat a un dels membres del matrimoni adquirint caràcter privatiu.

Com l’operació té caràcter onerós, estarà subjecte a l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Sent subjecte passiu l’adquirent del bé i l’altre membre de la societat el transmitent. La base imposable estarà constituïda pel 50% del valor del bé immoble.

La DGT precisa que en aquest tipus d’operacions no es pot aplicar l’exempció de l’article 45.I.B).3 de la llei de Transmissions Patrimonials al referir-se aquesta a les adjudicacions que es realitzen com a conseqüència de la dissolució de la societat de guanys.

V1939-14 by Tottributs on Scribd

Deja un comentario