Dissolució d’una societat de guanys

La consulta V3390-14 de 30 de desembre de 2014 de la Dirección General de Tributos fa referència a la dissolució d’una societat de guanys.

Les adjudicacions que es realitzen com a conseqüència de les dissolucions de societats de guanys són operacions que gaudeixen d’una exempció en la seva tributacióArt. 45.I.B) 3 del Text Refós de la Llei de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Per tal que aquesta exempció sigui aplicable les adjudicacions que es realitzen han de ser en proporció a la participació de cada un dels membres de la societat. Si es produís algun tipus d’excés, que un dels membres revés béns per un valor superior a la seva quota de participació, la dissolució de la societat de guanys restaria exempta però l’excés d’adjudicació tributaria per transmissions patrimonials, si es tracta d’un excés onerós, o per donacions, si es tracta d’un excés gratuït.

V3390-14 by Tottributs on Scribd

Deja un comentario