Perilla la bonificació sobre la quota del 99% que existeix en la Comunitat Valenciana per l’impost de Successions?

A la Comunitat Valenciana existeix a l’impost sobre successions una bonificació sobre la quota del 99% establert a l’article 12 bis de la llei 18/1997 de 23 de desembre, redacció donada per la llei 10/2006 de 26 de desembre.
És una bonificació per les adquisicions mortis causa per parents que pertanyin als grups I i II de parentiu i que resideixin a la Comunitat Valenciana.
Com a conseqüència d’un recurs plantejat davant del TS, aquest a presentat una qüestió d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional perquè determini si aquest precepte, que estableix la bonificació, implica un tracte desigual entre espanyols.
Estarem atents a les noticies del Tribunal Constitucional.

Deja un comentario