Consolidació de domini per successions

Consolidació de domini per successions, supòsits en que el desmembrament de domini es va produir per successions (defunció del titular del ple domini) està regulada a l’article 51.2 del Reial Decret 1629/1991, de 8 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de l’impost de Successions i donacions.
Es tracta del supòsit de consolidació més freqüent en la pràctica i segurament el més complex.
Quan es produeix la defunció de l’usufructuari o finalitza el termini establert en el cas d’un usdefruit temporal, el nu propietari rep l’usdefruit, consolidant el domini.
En aquests casos hem de tenir present que quan es rep primer la nua propietat i després es consolida el domini per extinció de l’usdefruit, no es realitzen dues adquisicions (una del causant, titular del ple domini, i un altre de l’usufructuari) sinó una sola, del causant primer, però és una adquisició diferida en el temps.
Quan l’usdefruit es cancel·la per defunció de l’usufructuari o finalització del termini, el nu propietari liquidarà sobre el valor de l’usdefruit del moment de la seva constitució, disminuït per les reduccions que corresponguin, i aplicant el tipus mitjà efectiu de gravamen corresponent al desmembrament del domini.
Quines són les reduccions que es poden aplicar en la consolidació?
En el moment de fer la liquidació es poden aplicar les reduccions pròpies de l’usdefruit i l’excés de les reduccions de la nua propietat.
 • Reduccions pròpies de l’usdefruit: Si el bé que es consolida gaudeix d’alguna reducció, es pot aplicar la part de reducció corresponent al valor de l’usdefruit que no es va poder aplicar en el moment de liquidar la nua propietat. És la part de la reducció que correspon a l’usdefruit.
 • Excés de reduccions de la nua propietat: És la reducció o part d’aquesta, que no es va poder aplicar en la liquidació de l’adquisició de la nua propietat, perquè la base imposable era insuficient. Es permet aplicar en la consolidació aquella part de la reducció que va excedir de la base imposable. Sempre referit a reduccions subjectives (parentiu, discapacitat…)
La liquidació de la consolidació de domini consistirà en aplicar sobre el valor de l’usdefruit (valor del moment del desmembrament) les reduccions que corresponguin, tant les pròpies de l’usdefruit com l’excés de reduccions de la nua propietat, obtenint la base liquidable. Sobre aquesta base aplicarem el tipus mitjà de gravamen que es va aplicar el nu propietari en l’anterior liquidació (en l’adquisició de la nua propietat) obtenint la quota tributaria.
No hem d’oblidar que sobre aquesta quota tributaria s’aplicaria la bonificació del 99% en el cas d’adquisicions a favor del cònjuge i descendents, i sempre que la defunció del titular del ple domini fos posterior a l’u de gener de 2011.
Exemples:
Cas 1:
El 5 de març de 2011 mor el Senyor A deixant com a herència un immoble valorat en 1.050.000 euros i diners en efectiu per un valor de 65.000 euros. Afegint el parament domèstic que en aquest cas estarà valorat en 33.450 euros (un 3% sobre el valor de la massa hereditària).

En el seu testament deixa el següent repartiment: l’usdefruit vitalici sobre l’immoble al cònjuge (nascuda el 5 de febrer de 1939, per tant, té 72 anys). La nua propietat sobre el mateix bé repartit a parts iguals, entre els dos fills. I els diners en ple domini pel fill 2.
El parament domèstic es reparteix proporcionalment entre els tres interessats  usdefruit i nua propietat.
 
Liquidació del cònjuge:
Valor de l’usdefruit: 89 – 72 (edat usufructuari): 17%
– Valor de l’immoble: 17 % sobre 1.050.000: 178.500
– Valor del parament: 17% sobre 33.450: 5.686,50
Base imposable: 184.186,50
 
Reduccions: parentiu: 500.000
 
Base liquidable: 0
 
L’usufructuari no té quota a ingressar al superar les reduccions la base imposable.
 
Per les liquidacions del fills hem de calcular per una part la base liquidable real (sobre el valor de la nua propietat) i la base liquidable teòrica (sobre el valor dels béns en ple domini) sobre la que obtindrem el tipus mitjà de gravamen que aplicarem sobre la base liquidable real.
 
Liquidació del Fill 1:
 
Base imposable real:
 • Valor de la nua propietat sobre l’immoble: 100 – 17 (valor de l’usdefruit): 83% és el valor de la nua propietat; com són dos nu propietaris a cadascun li correspon la meitat d’aquesta: 41,5%
  41,5% sobre 1.050.000: 435.750
 • Parament domèstic: 41,5% sobre 33450: 13.881,75

  Total: 449.631,75
 
Reduccions:
parentiu: 275.000
reducció addicional: 87.315,87
Total reduccions: 362.315,87
 
Base liquidable real: 87.315,88
 
Base imposable teòrica:
 • Valor de l’immoble en ple domini, el 50% que li correspon: 525.000 euros
 • Valor del parament, el 50%: 16.750
Total: 541.725
 
Reduccions:
Parentiu: 275.000
reducció addicional: 125.000
Total reduccions: 400.000
 
Base liquidable teòrica: 141.725
Aplicació escala de gravamen:
fins 50.000 li correspon una quota de 3.500
la resta: 91.750 al 11% obtenint una quota de 10.089,75
Total: 10.089,75 + 3500: 13.589,75
 
coeficient multiplicador: 1 (per ser descendent)
 
Quota tributària teòrica: 13.589,75
 
Càlcul tipus mitjà de gravamen: (quota tributària teòrica /base liquidable teòrica) x 100
quota tributària teòrica: 13.589,75
base liquidable teòrica: 141.725
 
Tipus mitjà de gravamen: 9,58%
 
Quota tributària: base liquidable real x tipus mitjà de gravamen: 87.315,88 x 9,58%: 8.364,86
 
Bonificació sobre la quota del 99%: 8.364,86 – 8.281,21: 83,65
 
Total a ingressar: 83,65 euros.
 
 
Liquidació del Fill 2:
 
Base imposable real:
 • Valor de la nua propietat sobre l’immoble: 100 – 17 (valor de l’usdefruit): 83% és el valor de la nua propietat; com són dos nu propietaris a cadascun li correspon la meitat d’aquesta: 41,5%
  41,5% sobre 1.050.000: 435.750
 • 100% dels diners en efectiu que rep en ple domini: 65.000
 • Parament domèstic: 41,5% sobre 33450: 13.881,75
Total: 514.631,75
 
Reduccions:
parentiu: 275.000
reducció addicional: 119.815,87
Total reduccions: 394.815,87
 
Base liquidable real: 119.815,88
 

Base imposable teòrica:
 • Valor de l’immoble en ple domini, el 50% que li correspon: 525.000 euros
 • Valor del parament, el 50%. 16.750
 • Diners en efectiu al 100%: 65.000
Total: 606.725
 
Reduccions:
Parentiu: 275.000
reducció addicional: 125.000
Total reduccions: 400.000
 
Base liquidable teòrica: 206.725
Aplicació escala de gravamen:
fins 150.000 li correspon una quota de 14.500
la resta: 56.725 al 17% obtenint una quota de 9.643,25
Total: 14.500 + 9.643,25 : 24.143,24
 
coeficient multiplicador: 1 (per ser descendent)
 
Quota tributària teòrica: 24.143,24
 
Càlcul tipus mitjà de gravamen: (quota tributària teòrica /base liquidable teòrica) x 100
quota tributària teòrica: 24.143,24
base liquidable teòrica: 141.725206.725
 
Tipus mitjà de gravamen: 11,67%
 
Quota tributària: base liquidable real x tipus mitjà de gravamen: 119.815,88 x 11,67%: 13.982,51
 
Bonificació sobre la quota del 99%: 13.982,51 – 13.842,68: 139,83
 
Total a ingressar: 139,83 euros.
 
 
CONSOLIDACIÓ DE DOMINI:
L’any 2013, mor l’usufructuari. Produint-se la consolidació del domini en els nus propietaris. Aquests estan obligats a presentar la liquidació per aquesta consolidació.
 
Dades usdefruit:
Constituït: 5/3/2011 per defunció del senyor A
Constituït per successions (per tant la consolidació tributa per successions)
Usdefruit vitalici: data de naixement de l’usufructuari: 5/2/1939
 
Bé que es consolida: immoble valorat en la constitució de l’usdefruit, en 1.050.000 euros.
 
Fill 1:
valor de l’usdefruit: 17% sobre 1.050.000: 178.500
 
Base imposable: 50% del valor de l’usdefruit (són dos nu propietaris i cadascun presenta la seva liquidació per la seva consolidació): 89.250
 
En aquest cas no correspon aplicar cap reducció. No hi han reduccions de l’usdefruit (el bé consolidat no tenia cap reducció), ni excés de reduccions de la nua propietat (es van aplicar totes les reduccions sense cap excés)
 
Base liquidable: 89.250
 
Tipus mitjà de gravamen: 9,58%
Quota tributaria: 8.550,15
 
Bonificació: 8.464,64
 
Quota a ingressar: 85,51 euros
 
Fill 2:
valor de l’usdefruit: 17% sobre 1.050.000: 178.500
 
Base imposable: 50% del valor de l’usdefruit (són dos nu propietaris i cadascun presenta la seva liquidació per la seva consolidació): 89.250
 
En aquest cas no correspon aplicar cap reducció. No hi han reduccions de l’usdefruit (el bé consolidat no tenia cap reducció), ni excés de reduccions de la nua propietat (es van aplicar totes les reduccions sense cap excés)
 
Base liquidable: 89.250
 
Tipus mitjà de gravamen: 11,67%
Quota tributaria: 10.415,48
 
Bonificació: 10.311,32
 
Quota a ingressar: 104,16
 
_________________________________________________________________

Cas 2:
El mateix supòsit, cas 1, però ara establirem que l’immoble de l’herència era l’habitatge del causant. Per tant correspon aplicar la reducció per habitatge habitual del 95% sobre el valor de l’habitatge, amb el límit màxim de 500.000 euros a repartir entre els hereus a parts proporcionals.
 
La liquidació del cònjuge no varia al superar igualment les reduccions la base imposable.
 
La liquidació del fill 1:
Base imposable real:
 • Valor de la nua propietat sobre l’immoble: 100 – 17 (valor de l’usdefruit): 83% és el valor de la nua propietat; com són dos nu propietaris a cadascun li correspon la meitat d’aquesta: 41,5%
  41,5% sobre 1.050.000: 435.750
 • Parament domèstic: 41,5% sobre 33450: 13.881,75
Total: 449.631,75
 
Reduccions:
parentiu: 275.000
vivenda habitual: 207.500
Total reduccions: 482.500
 
Base liquidable real: 0
 
Base imposable teòrica:
 • Valor de l’immoble en ple domini, el 50% que li correspon: 525.000 euros
 • Valor del parament, el 50%. 16.750
Total: 541.725
 
Reduccions:
Parentiu: 275.000
reducció vivenda habitual: 250.000
reducció addicional: 8.362,50
Total reduccions: 533.362,50
 
Base liquidable teòrica: 8.362,50
Aplicació escala de gravamen:
8.362,50 al 7% obtenint una quota de 585,38
 
coeficient multiplicador: 1 (per ser descendent)
 
Quota tributària teòrica: 585,38
 
Càlcul tipus mitjà de gravamen: (quota tributària teórica /base liquidable teórica) x 100
quota tributària teòrica: 585,38
base liquidable teòrica: 8.362,50
 
Tipus mitjà de gravamen: 7%
 
En aquest cas com la base liquidable real és 0 (reduccions superen a la base imposable) no hi ha quota a ingressar.
 
 
Liquidació del Fill 2:
 
Base imposable real:
 • Valor de la nua propietat sobre l’immoble: 100 – 17 (valor de l’usdefruit): 83% és el valor de la nua propietat; com són dos nu propietaris a cadascun li correspon la meitat d’aquesta: 41,5%
  41,5% sobre 1.050.000: 435.750
 • 100% dels diners en efectiu que rep en ple domini: 65.000
 • Parament domèstic: 41,5% sobre 33450: 13.881,75
Total: 514.631,75
 
Reduccions:
parentiu: 275.000
reducció vivenda habitual: 207.500
reducció addicional: 16.065,87
Total reduccions: 498.565,87
 
Base liquidable real: 16.065,88
 
Base imposable teòrica:
 • Valor de l’immoble en ple domini, el 50% que li correspon: 525.000 euros
 • Valor del parament, el 50%. 16.750
 • Diners en efectiu al 100%: 65.000
Total: 606.725
 
Reduccions:
Parentiu: 275.000
Reducció vivenda habitual: 250.000
reducció addicional: 40.862,50
Total reduccions: 565.862,50
 
Base liquidable teòrica: 40.862,50
Aplicació escala de gravamen:
40.862,50 al 7% obtenint una quota de 2.860,38
 
coeficient multiplicador: 1 (per ser descendent)
 
Quota tributària teòrica: 2.860,38
 
Càlcul tipus mitjà de gravamen: (quota tributària teòrica /base liquidable teòrica) x 100
quota tributària teòrica: 2.860,38
base liquidable teòrica: 40.862,50
 
Tipus mitjà de gravamen: 7%
 
Quota tributària: base liquidable real x tipus mitjà de gravamen: 16.065,88 x 7%: 1.124,61
 
Bonificació sobre la quota del 99%: 1.124,61 – 1.113,36: 11,25
 
Total a ingressar: 11,25 euros.
 
 
CONSOLIDACIÓ DE DOMINI:
L’any 2013, mor l’usufructuari. Produint-se la consolidació del domini en els nus propietaris. Aquests estan obligats a presentar la liquidació per aquesta consolidació.
 
Dades usdefruit:
Constituït: 5/3/2011 per defunció del senyor A
Constituït per successions (per tant la consolidació tributa per successions)
Usdefruit vitalici: data de naixement de l’usufructuari: 5/2/1939
 
Bé que es consolida: immoble valorat en la constitució de l’usdefruit, en 1.050.000 euros.

Fill 1:
valor de l’usdefruit: 17% sobre 1.050.000: 178.500
 
Base imposable: 50% del valor de l’usdefruit (són dos nu propietaris i cadascun presenta la seva liquidació per la seva consolidació): 89.250
 
Reduccions de l’usdefruit: 42.500 (com el bé que es consolida gaudeix d’una reducció, per vivenda habitual, en el moment de la consolidació es permet aplicar la part de reducció que no es va aplicar el nu propietari en la liquidació anterior, al adquirir la nua propietat. És la diferencia entre la reducció real i la teòrica)
 
Base Liquidable: 46.750
 
Tipus mitjà de gravamen: 78%
Quota tributaria: 3.272,5
 
Bonificació: 3.239,77
 
Quota a ingressar: 32,73 euros
 
Fill 2:
valor de l’usdefruit: 17% sobre 1.050.000: 178.500
 
Base imposable: 50% del valor de l’usdefruit (són dos nu propietaris i cadascun presenta la seva liquidació per la seva consolidació): 89.250
 
Reduccions de l’usdefruit: 42.500 (pel mateix concepte que el fill 1)
 
Base liquidable: 46.750
 
Tipus mitjà de gravamen: 7 %
Quota tributaria: 3.272,50
 
Bonificació: 3.239,77
 
Quota a ingressar: 32,73 euros

_________________________________________________________________

Cas 3:
El 5 de març de 2010 mor el Senyor A deixant com a herència un immoble valorat en 280.000 euros. Afegint el parament domèstic  que en aquest cas estarà valorat en 8.400 euros (un 3% sobre el valor de la massa hereditària).
En el seu testament deixa el següent repartiment: l’usdefruit vitalici sobre l’immoble al cònjuge (nascuda el 2 de gener de 1931, per tant, té 80 anys). La nua propietat sobre el mateix bé correspon al seu fill.
El parament domèstic es reparteix proporcionalment entre els interessats: usdefruit i nua propietat.
 
Liquidació del cònjuge:
Valor de l’usdefruit sobre l’immoble: 89 – 80(edat usufructuari): 9: Valor mínim de l’usdefruit: 10%
10 % sobre 280.000: 28.00
Valor del parament: 10% sobre 8.400: 840
 
Base imposable: 28.840
 
Reduccions: parentiu: 500.000
 
Base liquidable: 0
 
L’usufructuari no té quota a ingressar al superar les reduccions la base imposable.
 
 
Liquidació del Fill:
 
Base imposable real:
 • Valor de la nua propietat sobre l’immoble: 100 – 10 (valor de l’usdefruit): 90% és el valor de la nua propietat;
  90% sobre 280.000: 252.000
 • Parament domèstic: 90% sobre 8.400: 7.560
Total: 259.560
 
Reduccions:
parentiu: 275.000
(la reducció supera la base imposable, per tant es produeix un excés de reducció, una part d’aquesta no es fa servir: 15.440)
 
Base liquidable real: 0
 
Base imposable teòrica:
 • Valor de l’immoble en ple domini, 280.000
 • Valor del parament, 8.400
Total: 288.400
 
Reduccions:
Parentiu: 275.000
reducció addicional: 6.700
Total reduccions: 281.700
 
Base liquidable teòrica: 6.700
Aplicació escala de gravamen:
6.700 al 7% obtenint una quota de 469
 
coeficient multiplicador: 1 (per ser descendent)
 
Quota tributària teòrica: 469
 
Càlcul tipus mitjà de gravamen: (quota tributària teòrica /base liquidable teòrica) x 100
quota tributària teòrica: 469
base liquidable teòrica: 6.700
 
Tipus mitjà de gravamen: 7%
 
No hi ha quota a ingressar al ser la base liquidable O
 
 
CONSOLIDACIÓ DE DOMINI
L’any 2013, mor l’usufructuari. Produint-se la consolidació del domini en el nu propietari. Aquest està obligat a presentar la liquidació per aquesta consolidació.
 
Dades usdefruit:
Constituït: 5/3/2011 per defunció del senyor A
Constituït per successions (per tant la consolidació tributa per successions)
Usdefruit vitalici: data de naixement de l’usufructuari: 02/01/1931
 
Bé que es consolida: immoble valorat en la constitució de l’usdefruit, en 280.000 euros.
 
Nu propietari:
valor de l’usdefruit: 10% sobre 280.000: 28.000
 
Base imposable: 28.000
 
Excés de reduccions: 15.440 (la part de la reducció que el nu propietari no va fer servir en la liquidació de l’anterior herència al ser inferior la base imposable)
 
Base liquidable: 12.557
 
Tipus mitjà de gravamen: 7%
Quota tributaria: 878,99
 
En aquest cas no correspon aplicar la bonificació sobre la quota al produir-se el desmembrament del domini abans de l’u de gener de 2011.

Deja un comentario