La tributació de la fiança a la modalitat de transmissions patrimonials oneroses

La fiança tributa en concepte de transmissions patrimonials oneroses, essent el tipus de gravamen l’1 per cent. La base imposable és el capital de l’obligació o import afiançat i el subjecte passiu el creditor afiançat.
 
Supòssits
 
1. Constitució de prèstec i fiança simultània; la constitució de la fiança no tributa en ésser simultània a la constitució del prèstec, essent d’aplicació la teoria del » tractament unitari del prèstec «.
 
2. Novació de prèstec i constitució de fiança; la fiança no és simultània a la constitució del prèstec. En conseqüència, tributa de forma autónoma. La base imposable serà el capital de l’obligació ( saldo pendent del prèstec novat ) o import afiançat.
 
3. Novació amb ampliació de prèstec i constitució de fiança; la fiança no és simultània a la constitució del prèstec inicial, que és novat, però si a l’ampliació de prèstec. Per tant, tributa de forma autònoma. La base imposable serà el capital de l’obligació ( saldo pendent ) o import afiançat del prèstec inicial, però no de l’ampliat ja que la fiança és simultània a aquest.
 
4.Novació amb ampliació o sense de prèstec i reiteració o extensió de la fiança constituïda al prèstec inicial; la fiança ja estava constituïda al prèstec inicial, per tant, la reiteració o extensió de la mateixa no tributa.
 
5. Compravenda amb subrogació ( posició de deutor ) i constitució de fiança; la fiança no és simultània a la constitució del prèstec. En conseqüència tributarà de forma autònoma, essent la base imposable el capital de l’obligació ( saldo pendent ) o import afiançat.
 
6. Compravenda amb subrogació ( posició de creditor- Llei 2/1994 ) i constitució de fiança; la subrogació en la posició de creditor suposa la concessió d’un nou prèstec per cancel-lar l’anterior. Per tant, la fiança es simultània a la constitució del prèstec per part de la nova entitat bancària, subrogada en la posició de l’anterior. Per tant, no tributa.
 
7. Fiança en garantia d’una obligació diferent al prèstec; la fiança tributa de forma autònoma, sigui simultània o no, essent la base imposable el capital de l’obligació o import afiançat.
 
8. Extinció de la fiança per causes previstes al contracte o a la llei; l’extinció de la fiança no és fet imposable a la modalitat de transmissions patrimonials oneroses. Per tant, no tributa.
 
Que cal conèixer
 
L’escriptura pública no és requisit de forma perque la fiança quedi vàlidament constituïda. Per tant, amb independència del vehicle documental emprat, tindrà la tributació que s’escaigui.
Si el fiador és un empresari o professional que actua dintre de l’òrbita del seu objecte social, la fiança, sigui simultània o no, resultarà exempta d’IVA i, per tant, no subjecte a transmissions patrimonials oneroses.
La base imposable a les novacions de prèstec amb ampliació de capital i constitució  de fiança serà el capital de l’obligació ( saldo pendent ) o import afiançat del prèstec inicial però no de l’ampliat, en relació al qual la fiança es simultània.
En els supòssits de compravenda amb subrogació ( posició de deutor ) i constitució de fiança, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya entén, en una interpretació finalista de l’art 15 de la LITPOiAJD i 25 del RITPOiAJD que la constitució de la fiança no tributa. Altres Tribunals Superiors, amb arguments similars, sostenen la no tributació d’aquest supòssit. En sentit contrari, la DGT del Ministeri d’Economia i Hisenda.
La base imposable de l’afiançament en els supòssits de subjecció serà el capital de l’obligació o import afiançat, però no la total responsabilitat hipotecària d’un hipotètic dret real, que pot existir o no, en garantia del prèstec. La responsabilitat assumida pel fiador, que serà el que determinarà l’import afiançat no té res a veure amb l’import màxim pel qual respondrà la finca hipotecada en cas d’execució.

Deja un comentario