La tributació de la consolidació de domini. Algunes qüestions prèvies

Abans d’entrar en l’estudi de la tributació de la consolidació de domini, és adient recordar alguns punts importants per després entendre millor les idees que es desenvoluparan.
– L’usdefruit pot ser vitalici o temporal:
– Usdefruit temporal, establert per un període concret de temps, finalitzat aquest termini es produeix la cancel·lació de l’usdefruit i la consolidació per part del nu propietari.
Es calcula en funció del termini pel qual s’estableix, i el percentatge que representa l’usdefruit sobre el bé, sent aquest el doble del temps establert, amb el límit màxim del 70%. Per exemple: usdefruit establert per 8 anys: sobre el valor del bé, l’usdefruit representa el 16% (2 X 8 anys).
 
Usdefruit vitalici, usdefruit que s’estableix fins a la defunció de l’usufructuari. Mort aquest es produeix la cancel·lació de l’usdefruit i la consolidació per part del nu propietari.
Es calcula en funció de l’edat de l’usufructuari:
– Si l’usufructuari te menys de 20 anys l’usdefruit representa el 70% del valor del bé.
– Aquest 70% es redueix en un 1% per cada any de més de que tingui l’usufructuari amb el limit del 10%.
Per exemple: usdefruit vitalici sobre una persona que té 63 anys: el 70% s’ha de reduir per la diferencia entre els 19 anys que marca la llei (menys de 20) i l’edat de l’usufructuari: 63-19=44. L’usdefruit serà el valor resultant de restar 70 i els 44 (obtinguts abans)=26.
L’usdefruit vitalici representa el 26% del valor del be.
A la pràctica l’usdefruit vitalici es calcula a partir de restar 89 menys l’edat de l’usufructuari; tenint present el límit màxim del 70% i el límit mínim del 10%.
Segons aquesta regla a l’exemple anterior l’edat de l’usufructuari era 63 anys: per tant si restem 89 menys 63 ens dona 26. L’usdefruit representa el 26%.
Dona el mateix resultat de les dues formes.
La nua propietat representarà la diferència entre l’usdefruit i el valor total del bé.
En el cas de l’usdefruit vitalici la nua propietat es la diferencia entre el valor total del be (100) i el valor de l’usdefruit (26)= 74%
Els drets d’us i habitació es calculen amb les mateixes regles, tant si son temporals com vitalicis, però s’aplica el percentatge sobre el 75% del valor del be.
– La consolidació de domini que es produeix per defunció de l’usufructuari, en el cas dels usdefruits vitalicis, o per finalització del termini, en el cas dels usdefruits temporals; tributa sempre pel mateix títol pel qual es va constituir l’usdefruit, sempre.
Per exemple: usdefruit constitut per una herència. Un dels hereus rep l’usdefruit vitalici i un altre la nua propietat. Quan mort l’usufructuari es produeix la cancel·lació de l’usdefruit i la consolidació del domini per part del nu propietari.
Aquesta consolidació tributarà per successions.

 

Deja un comentario