La Generalitat de Cataluña asimila las personas en acogida a las relaciones entre hijos y ascendientes a efectos del impuesto de sucesiones y donaciones

La Generalitat de Cataluña ha introducido un nuevo artículo 60 bis en la Ley 19/2010, de 7 de junio de regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones en Cataluña, en el que equipara a las personas en acogida o que han estado en acogida, respecto a los acogedores, a las relaciones entre hijos y ascendientes a efectos del impuesto de sucesiones y donaciones.

Así, el artículo 60 bis señala que «Article 60 bis. Acolliment «1. A l’efecte d’aquest impost i dins l’àmbit de competències assumides per la Generalitat en el marc de la Llei de l’Estat 22/2009, del 18 de desembre, les relacions entre una persona que estigui o hagi estat en acolliment i la persona o persones acollidores, resten assimilades a les relacions entre fills i ascendents. »2. Per a poder gaudir dels beneficis que comporta l’assimilació que estableix l’apartat 1, l’acolliment s’ha d’haver acordat de conformitat amb el que estableix la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.»

A nuestro juicio, la regulación trata de proteger aquellas situaciones en las que existe o ha existido acogimiento familiar, equiparando dicha relación, a efectos del impuesto, a las que se establecen entre hijos y ascendientes.

De esta manera, las personas en acogida o que han estado en acogida podrán disfrutar, respecto del acogedor, de los mismos beneficios fiscales que se prevén para los hijos tanto en el impuesto de sucesiones como en el impuesto de donaciones.

Deja un comentario