Renuncia a l’herència

La consulta de la Dirección General de Tributos V0539-15 de 10 de febrer fa referència a la renúncia a l’herència.

La renúncia a l’herència està regulada a l’art. 28 de la llei de l’impost de successions i donacions.

La consulta detalla les dues formes de renúncia que podem trobar-nos: renúncia  pura i simple o a favor d’una persona determinada.

Renúncia pura i simple:

En aquest cas el que renuncia no tributa per cap concepte i és el beneficiari de la renuncia qui tributarà per l’impost de successions. Aplicant el parentiu del renunciant, sempre que tingui un parentiu superior que el beneficiari.

Qui renuncia a l’herència s’entén que no arriba a acceptar aquesta.

Renuncia a favor de persona determinada:

Qui renuncia tributa per l’impost de successions i qui accepta l’herència tributarà per l’adquisició que fa (si la renúncia és gratuïta, tributarà per l’impost de donacions i si la renúncia és onerosa, tributarà per l’impost de transmissions patrimonials)

En aquest cas s’entén que qui renuncia accepta l’herència per després disposar d’ella i renunciar a favor d’una persona en concret.

La consulta aclareix també, el supòsit de renúncia a una herència prescrita. En aquest cas es considera a efectes fiscals com una donació. Tributant per aquest impost el beneficiari de l’herència.

V0539-15 by Tottributs

Deja un comentario