Tributació d’una herència rebuda d’un país de la Comunitat Europea

Les consultes V0613-15 i V0614-15 de la Dirección General de Tributos de 18 de febrer fan referència a la tributació per l’impost de successions d’una herència rebuda per un resident a Espanya, d’un causant Alemany.

El supòsit és el següent: Una persona que resideix a la Comunitat Valenciana rep una herència d’una persona que residia a Alemanya. Els béns de l’herència es troben tots situats a Alemanya.

El primer a destacar, tal com fa la consulta, és que l’impost de successions i donacions és un impost cedit a les Comunitats Autònomes. Cessió regulada a la Llei 22/2009 de 18 de desembre, de regulació del sistema de finançament de les CCAA de règim comú i Ciutat amb Estatut d’Autonomia. En els supòsits en què el causant o l’hereu siguin no residents, l’impost de successions i donacions no està cedit; en aquests casos es tributa a l’Administración Central del Estado.

Tot i que és competent l’Administración Central del Estado, s’ha de tenir present, d’acord amb la disposició addicional segona de la llei de l’Impost de Successions i Donacions (introduïda per la Llei 26/2014 de 27 de novembre) de “Adecuación de la normativa del Impuesto a lo dispuesto en la Senetncia delTribunal de Justicia de la UniónEuropea de 3 de septembre de 2014” que en ser el subjecte passiu resident a la Comunitat Autònoma del País Valencià i trobar-se tots els béns a Alemanya podrà aplicar, a la liquidació, la normativa autonòmica.

En aquest cas la liquidació de l’impost de successions es presenta davant de l’Administracion Central del Estado però aplicant la normativa de la Comunitat Autònoma del País Valencià.

Aquesta situació permet aplicar les reduccions i bonificacions de la regulació autonòmica sempre més favorables al contribuent que les estatals.

Aquestes són de les primeres consultes que resol la Dirección General de Tributos sobre aplicació de la disposició addicional primera de la llei de successions i donacions introduïda per la Sentencia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 3 de setembre de 2014.

Sentencia que va determinar que l’Impost de successions i donacions a Espanya era contrari a la legislació comunitària per les diferències establertes entre residents i no residents obligant a l’Estat espanyol a modificar aquesta situació. Modificació recollida a la Llei 26/2014 de 27 de novembre; afegint la disposició addicional primera a la llei de regulació de L’Impost de successions i donacions que recull aquesta nova situació pels no residents.

Sense oblidar que correspon aplicar la deducció per doble imposició internacional; sempre que el contribuent estigui obligat, també, a tributar en el país de residència del causant pels béns rebuts.

V0614-15 by Tottributs

V0613-15 by Tottributs

Deja un comentario