Tipus reduït a TPO en l’adquisició d’un habitatge

En el supòsit de compravenda d’un habitatge existeix la possibilitat, segons la legislació catalana, d’aplicar-se un tipus reduït del 5% en comptes del 10% general.

Els grups que es poden beneficiar d’aquest tipus reduït son:

  • Joves
  • Minusvàlids
  • Famílies nombroses

Requisits comuns als tres grups

1.L’habitatge que s’adquireix ha d’estar destinat a ser l’habitatge habitual del contribuent.

Que s’entén per habitatge habitual? Per definir el concepte d’habitatge habitual ens hem de remetre a a la normativa de l’IRPF, concretament a l’art 54 del RD 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Article que determina els requisits que ha de tenir l’habitatge per ser considerat habitatge habitual:

  • Edificació, que constitueixi la residència del contribuent durant un termini continuat de tres anys.

El requisit dels tres anys no és exigible en els supòsits de:

Defunció del contribuent

– Quan concorrin circumstàncies que exigeixen un cavi de domicili, com seria: matrimoni, separació matrimonial, trasllat laboral, obtenció de la primera feina o d’altres anàlogues justificades.

En aquests supòsits es considera que és l’habitatge habitual encara que no s’hagi residit tres anys en ell.

  • L’habitatge ha de ser habitat en un termini de 12 mesos, comptats des de la data d’adquisició.
  • Dintre del concepte d’habitatge habitual, s’inclouen un traster i fins a dues places d’aparcament. Sempre que estiguin situats al mateix edifici.

2. S’exigeix que la base imposable, en la darrera declaració de la renda no excedeixi de 30.000 euros.

Base imposable total (suma de la base imposable general i de la base imposable de l’estalvi) menys el mínim personal i familiar.

– En el cas de les famílies nombroses el límit és la suma de les bases imposables de les declaracions de la renda de tots els membres de la família nombrosa.

La quantitat de 30.000 euros és incrementada en 12000 euros més per cada fill que excedeixi del mínim exigit per ser considerat família nombrosa.

– En el cas dels minusvàlids el límit, també, és la suma de les bases imposables de les declaracions de la renda de tots els membres de la unitat familiar.

– En el cas dels joves, es mira individualment.

Requisits específics

  • Joves: En la data de meritació de l’impost, és a dir, en la data de signatura de l’escriptura de compravenda, han de tenir 32 anys o menys.
  • Famílies nombroses: el subjecte passiu ha de ser membre d’una família nombrosa
  • Minusvàlids: el subjecte passiu o algun membre de la unitat familiar, ha de tenir reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%

 

 

Llei 21/2001 de 28 de desembre de mesures fiscals i administratives.
Llei 31/2002 de 30 de desembre de mesures fiscals i administratives
Llei 5/2007 de 4 de juliol
Resolució 4/2008 de 5 de maig de 2008
Resolució 2/2008 de 26 de març de 2008

 

 

Deja un comentario