La DGT reitera la tributació per separat de les segregacions i dissolucions de condomini

La Consulta de la Dirección General de Tributos V2073-14 de 30 de juliol de 2014 declara que la segregació d’una finca i la posterior dissolució de la comunitat de béns, són dues operacions diferents i que les dues estan subjectes a AJD de forma separada.

El supòsit a analitzar consisteix en la segregació d’una finca en varies independents, assignant a cada un dels comuners un coeficient de participació sobre les parts segregades. La segregació no modifica per si sola la titularitat de les noves finques resultants, per realitzar aquesta modificació és necessari realitzar una dissolució de comunitat de béns, adjudicant a cada comuner la propietat exclusiva d’un dels béns resultants de la segregació.

Segons la DGT es produeixen dues operacions:

Segregació: operació subjecte a AJD. En aquesta operació serà subjecte passiu els titulars  i la base imposable serà el valor de la finca.

Dissolució de condomini: En el supòsit que  la comunitat de béns no realitzi cap activitat econòmica i l’adjudicació de les quotes de titularitat es realitza sense produir-se cap excés (en proporció  a les seves quotes de titularitat) o produint-se excessos, aquests són inevitables i es compensen econòmicament; l’operació tributa per AJD sent subjecte passiu cada comuner i la base imposable serà el valor del bé que s’adjudica.

La consulta recalca en tot moment que l’operació tributa d’aquesta manera, ja es realitzi en una única escriptura o en dues diferents.

És important destacar que aquest criteri que manté la DGT els darrers anys (mateix criteri s’aplica a la consulta V1661-14)  sobre fer tributar les segregacions/divisions de propietat horitzontal i posterior adjudicacions als comuners com dues convencions diferents és totalment contrari al criteri establert pel Tribunal Suprem a la sentència de 12 de novembre de 1998, recurs 9406/1992.

Destaca en aquestes consultes la manca de motivació per determinar la tributació dels dos actes de forma separada. En  cap moment la DGT ha establert en què  fonamenten aquest canvi de criteri.

Aquí a Catalunya la Direcció General de Tributs va publicar una resolució, 3/2012 de 7 de març, establint aquest canvi de criteri.

Ens trobem amb un canvi de criteri de la Dirección General de Tributos en perjudici del contribuent, i el més greu, sense cap argumentació. 

V2073-14 by Tottributs on Scribd

Deja un comentario