L’eliminació d’un avalista en un préstec no tributa ni per TPO ni AJD

L’eliminació d’un fiador en una escriptura de subrogació de préstec hipotecari no tributa per TPO ni per AJD. En aquest sentit es pronuncia la DGT a la CV 1842-14 de 9 de juliol.

La DGT, en primer lloc, recorda que la constitució d’una fiança és una operació subjecta a TPO. Tot seguit, exceptúa la subjecció a la modalitat de TPO en dos supòsits:

1) Que la fiança es constitueixi de manera simultània al préstec que garanteix.

2) Que el fiador sigui un empresari o professional  en exercici de la seva activitat empresarial. En aquest cas, la fiança seria una operació exempta d’IVA i, per tant, no subjecte a TPO.

A continuació, assenyala que la LTPOiAJD recull com a fet imposable la constitució d’una fiança però no la seva cancel·lació. En conseqüència, acaba concloent que:

1) La cancel·lació o extinció d’una fiança no és fet imposable a TPO perquè la llei no preveu la seva subjecció.

2) Tampoc és fet imposable a AJD, perquè no és un acte inscriptible en cap dels registres que menciona l’art. 31.2 de la LTPOiAJD.

V1842-14 by Tottributs on Scribd

Deja un comentario