Cas pràctic. Tipus reduït de TPO i AJD per la compra i finançament d’un habitatge usat

Supòsit de fet

La Mariona, de 24 anys, va adquirir un immoble usat a la immobiliària La Quebrada S.L. per un import de 125.000 euros. Per finançar llur adquisició va sol·licitar un préstec amb garantia hipotecària a l’entitat de crèdit  Banc Comissió S.A. per un import de 100.000 euros.

D’aquests 100.000 euros, 95.000 es van destinar a finançar l’adquisició de l’habitatge esmentat i la resta, això és, 5.000 euros, a finançar una assegurança de cobertura de riscos.

En garantia del préstec sol·licitat va constituir un dret d’hipoteca sobre l’immoble adquirit a favor de Banc Comissió S.A. per un import de 100.000 euros de capital, un any i mig d’interessos ordinaris al 12 per cent anual, dos anys d’interessos moratoris al 15 per cent anual i un 10 per cent del capital prestat per cobrir costes i despeses.

L’habitatge adquirit per la Mariona serà llur residència habitual.

La base imposable total a la darrera declaració de renda de la Mariona no va superar els 30.000 euros.

Liquidació de l’impost

a) Pel que fa a la compravenda;

La compravenda d’un habitatge usat resta subjecta a la modalitat de transmissions patrimonials oneroses al 10 per cent. Ara bé, en reunir la Mariona els requisits per gaudir del tipus reduït del 5 per cent serà aquest el que aplicarem, així;

 • Base imposable; 125.000 euros
 • Tipus impositiu; 5 per cent
 • Quota; 6.250 euros (125.000 euros x 5 per cent)

b) Pel que fa a la constitució del préstec hipotecari;

La constitució d’un préstec hipotecari resta subjecta a la modalitat d’actes jurídics documentats al 1,5 per cent. Ara bé, en reunir la Mariona els requisits per gaudir del tipus reduït del 0,5 per cent serà aquest el que aplicarem, així;

Únicament pot gaudir del tipus reduït del 0,5 per cent la part del préstec destinada a adquirir l’habitatge habitual.

Per altra banda, la base imposable d’un préstec garantit amb hipoteca estarà composta per la suma de les quantitats garantides pel dret d’hipoteca, per tant,

 • Capital; 95.000 euros
 • Interessos ordinaris; 17.100 euros (95.000 x 12 per cent x 1,5 anys)
 • Interessos de demora; 28.500 euros (95.000 x 15 per cent x 2 anys)
 • Costes i despeses; 9.500 euros (95.000 x 10 per cent)
 • Total; 95.000 + 17.100 + 28.500 + 9.500 = 150.100 euros

Base imposable; 150.100 euros
Tipus impositiu; 0,5 per cent
Quota; 750,50 euros (150.100 euros x 0,5 per cent)

Això pel que fa a la part del préstec que pot gaudir del tipus reduït del 0,5 per cent, això és, 95.000 euros. Pel que fa a la part del préstec destinada a l’adquisició d’una assegurança de cobertura de riscos no pot gaudir del tipus reduït del 0,5 per cent, per tant,

 • Capital; 5.000 de capital
 • Interessos ordinaris; 900 euros (5.000 x 12 per cent x 1,5 anys)
 • Interessos de demora; 1.500 euros (5.000 x 15 per cent x 2 anys)
 • Costes i despeses; 500 euros (5.000 x 10 per cent)
 • Total; 5.000 + 900 + 1.500 + 500 = 7.900 euros

Base imposable; 7.900 euros
Tipus impositiu; 1,5 per cent
Quota; 118,5 euros (7.900 x 1,5 per cent)

En resum, la Mariona pagaria 6.250 euros per la compravenda de l’immoble en concepte de TPO i 750,5 euros i 118,5 euros per la constitució del préstec hipotecari en concepte d’AJD.

Deja un comentario