La consolidació de domini i la bonificació a la quota del 99 per cent a l’ Impost de Successions i Donacions

Davant del dubte que genera l’aplicació o no de la bonificació sobre la quota del 99 per cent en les liquidacions de consolidació de domini, en el cas de l’usdefruit constituït per herència, la Direcció General de Tributs del Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya ha publicat una consulta al respecte.

Així, a la seva consulta 123E/2012 la Direcció ha establert que: «… En la liquidació de l’impost per la consolidació del domini es pot aplicar la bonificació del 99 per cent de la quota tributària, si el contribuent està inclòs en el grup I o II de parentiu en relació amb la persona del causant i el desmembrament del domini es va produïr en data igual o posterior a l’1 de gener de 2011.» 

El criteri establert a la consulta es basa en el fet d’entendre la consolidació com una liquidació diferida en el temps, liquidació que queda pendent en el moment de contituir-se l’usdefruit. Per tant, en el moment de produir-se aquesta consolidació la normativa aplicable és la vigent en el moment de produir-se el desmembrament del domini.

Per tant, només s’aplica la bonificació en la consolidació si en el moment del desmembrament estava vigent aquesta bonificació. En cas contrari, no correspon la bonificació al fer la liquidació de la consolidació del domini.

Aquest post ha estat elaborat per Beatriz Jover Sierra

1 comentario en «La consolidació de domini i la bonificació a la quota del 99 per cent a l’ Impost de Successions i Donacions»

Deja un comentario