La consolidació de domini en un tercer

En la consolidació del domini sobre un bé pot donar-se el cas que aquesta es produeixi en un tercerentenent per tercer aquell subjecte que no era titular ni de la nua propietat ni de l’usdefruit i que els adquireix simultàniament, produint-se de forma automàtica la consolidació.
 
En aquests supòsits la consolidació tributa pel títol pel qual s’adquireix el bé.
 
Exemple: El Senyor A decideix comprar un immoble. En aquesta transmissió per la part venedora intervenen un usufructuari i un nu propietari; existia un desmembrament del domini sobre el bé en el moment de la seva transmissió.
El Senyor A tributarà per Transmissions Patrimonials Oneroses sobre el valor del bé sense tenir cap incidència la consolidació que es produeix en la seva persona.

Deja un comentario