La consolidació de domini abans de termini

L’article 51 del Reglament de Successions i Donacions aprovat pel RD 1629/1991 de 8 de novembre determina que: “si la consolidación del dominio se produjese en la persona del nudo propietario por una causa distinta al cumplimiento del plazo previsto o a la muerte del usufructuario, el adquirente sólo pagarà la mayor de las liquidaciones entre la que se encuentre pendiente por la desmembración del dominio y la correspondiente al negocio jurídico en cuya virtud se extingue el usufructo”.
 
L’article 42 del Reglament de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel RD 828/1995, de 29 de maig determina que: “Si la consolidació se produce por otro negocio jurídico, se exigirá al nudo propietario la mayor de la liquidaciones entre la prevista en el párrafo anterior (liquidació de la consolidació pel títol de constitució) y la correspondiente al negocio jurídico en cuya virtud se extingue el usufructo”.
 
En base a aquests dos articles que regulen la consolidació de domini produïda abans de termini, és a dir, abans de la defunció de l’usufructuari, en els usdefruits vitalicis, o abans del termini estipulat, en els usdefruits temporals, podem indicar que en aquests casos el nu propietari, subjecte passiu de la consolidació, estarà obligat a presentar la liquidació més gran entre les dues següents:
 • Liquidació pendent pel títol de constitució de l’usdefruit. La liquidació que hagués correspost presentar en el cas que l’usdefruit s’extingís per defunció de l’usufructuari o per finalització del termini estipulat; en base sempre al mateix títol de constitució.
 • Liquidació en base al negoci jurídic pel qual s’extingeix l’usdefruit. La liquidació que correspongui depenent de l’operació per la qual el nu propietari rep l’usdefruit i consolida el domini: transmissió onerosa, liquidarà per transmissions patrimonials i transmissió gratuïta, liquidarà per l’impost sobre successions i donacions; sempre sobre el valor de l’usdefruit que es rep, en el moment de la consolidació.
D’aquestes dues liquidacions es presentarà la més gran. 
 
Exemple: El Senyor A gaudeix de l’usdefruit sobre un bé immoble sent el seu fill C el titular de la nua propietat. L’usdefruit és vitalici, per tant vigent fins la defunció del Senyor A. Aquest usdefruit es va originar per Transmissions Patrimonials, en el moment de fer la compra de l’immoble a un tercer, el Senyor A va adquirir l’usdefruit i el Fill C va adquirir la nua propietat. En el moment de l’adquisició el pare tenia 50 anys. I en el moment de produir-se la donació el pare té 65 anys. El valor del bé immoble en el moment de la compra era de 145.000 euros.
Quan es produeix la consolidació per la donació de l’usdefruit el bé té un valor de 180.000 euros.
En un moment determinat el Senyor A decideix donarl’usdefruit al seu fill C per tal que aquest gaudeixi del bé en ple domini.
El fill C està obligat a presentar una liquidació per aquesta consolidació. Com aquesta es produeix abans de la defunció de l’usufructuari, el fill calcularà quina és la liquidació més gran entre:
 • Liquidació pendent pel títol de constitució de l’usdefruit. El títol de constitució és onerosa per tant la consolidació estaria subjecte a Transmissions Patrimonials. Sobre el valor del bé en el moment de la consolidació s’aplica el percentatge d’usdefruit obtenint la base imposable sobre la que s’aplicarà el tipus impositiu vigent en aquell moment.
  Valor bé: 180.000 (en consolidacions oneroses s’agafa el valor del bé en el moment de la consolidació)
  Percentatge d’usdefruit: 49% (en aplicació de la fórmula 89-edat usufructuari)
  Base imposable: 88.200 (valor del bé per percentatge usdefruit)
  Tipus impositiu: 8%
  Quota a pagar: 7.056 euros
 • Liquidació en base al negoci jurídic pel qual s’extingeix l’usdefruit. La consolidació es produeix per donació, per tant el nu propietari, el Fill C, liquidarà per l’Impost de successions i donacions. Sobre el valor del bé actual s’aplica el percentatge d’usdefruit, i sobre aquesta base imposable s’aplicarà l’escala de gravamen de l’impost (si hagués alguna reducció que es pogués aplicar, es faria abans de l’escala de gravamen per obtenir la base liquidable, en aquest cas i aplicant la normativa de Catalunya, no correspon cap reducció).
  Valor del bé: 180.000 (valor del bé en el moment de realitzar-se la donació)
  Percentatge d’usdefruit: 24% (en aplicació de la fórmula 89-edat usufructuari, en aquest cas, edat en el moment de la donació)
  Base imposable: 43.200 (valor del bé per percentatge usdefruit)
  Tipus impositiu: 5% (per aplicació de l’escala de gravamen)
  Quota a pagar: 2.160 euros
 En aquest supòsit resulta més elevada la liquidació pendent pel títol de constitució i serà la que el fill C estarà obligat a presentar.

Deja un comentario