La tributació dels préstecs hipotecaris a la modalitat d’actes jurídics documentats a Catalunya

El tipus de gravamen general pels préstecs hipotecaris és el 1,5 per cent
Tipus reduïts d’actes jurídics documentats
  1. Tributen al tipus del 0,5 per cent els préstecs hipotecaris en els supòsits següents:
    a) Préstecs hipotecaris destinats a l’adquisició d’habitatge habitual d’un jove de fins a 32 anys la base imposable total del qual, a la darrera declaració de renda, no excedeixi dels 30.000 euros.
    b) Préstecs hipotecaris destinats a l’adquisició d’habitatge habitual per part d’una persona amb un grau de discapacitat del 33 per cent o més. La base imposable total, a la darrera declaració de renda, no pot excedir de 30.000 euros.
El que cal conèixer

No hi ha un tipus reduït d’actes jurídics documentats pels préstecs hipotecaris destinats a l’adquisició d’habitatge habitual per família nombrosa.
El tipus reduït s’ aplica als préstecs, però no als crèdits. En canvi, si que és aplicable a les ampliacions de préstec hipotecari sempre i quan la finalitat d’aquests sigui l’adquisició d’habitatge habitual. En el mateix sentit, és possible hipotecar la finca adquirida o qualsevol altre, pròpia o aliena, sempre i quan la finalitat del préstec sigui l’assenyalada.
S’ entén per base imposable total a la suma de la base imposable general més la base imposable de l’estalvi i al seu resultat se li dedueix el mínim personal i familiar.
Per habitatge habitual s’ ha d’entendre aquell que s’ajusta a la definició i als requisits de l’ IRPF.
El grau de discapacitat s’acredita amb la certificació expedida per  per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials ( ICASS ) o bé per l’INSS.
 

Deja un comentario