La tributació de les segones transmissions d’habitatges a la modalitat de transmissions patrimonials oneroses a Catalunya

El tipus de gravamen general per les transmissions d’habitatges de segona mà és el 8 per cent.

Tipus reduïts de transmissions patrimonials oneroses
  1. Tributen al tipus del 7 per cent les transmissions d’habitatges de segona mà amb la qualificació definitiva de HPO.
  2. Tributen al tipus del 5 per cent les transmissions d’habitatges de segona mà en els supòsits següents:
    a) Adquisició d’habitatge habitual per part d’un jove de fins a 32 anys la base imposable total del qual, a la darrera declaració de renda, no excedeixi dels 30.000 euros.
    b) Adquisició d’habitatge habitual per part d’una família nombrosa. La suma de les bases imposables totals de l’unitat familiar, a la darrera declaració de renda, no pot excedir de 30.000 euros.
    c) Adquisició d’habitatge habitual per part d’una persona amb un grau de discapacitat del 65 per cent o més. La suma de les bases imposables totals de l’unitat familiar no pot excedir de 30.000 euros.
El que cal conèixer

En el supòsit de HPO la qualificació ha d’estar vigent.
En el supòsit del tipus reduït del 5 per cent, s’ entén per base imposable total a la suma de la base imposable general més la base imposable de l’estalvi i al seu resultat se li dedueix el mínim personal i familiar.
Per habitatge habitual s’ ha d’entendre aquell que s’ajusta a la definició i als requisits de l’ IRPF.
En el supòsit d’adquisicions d’habitatges de segona mà per part de persones amb discapacitat, és suficient que el grau de discapacitat concorri en un dels membres de l’unitat familiar. El grau de discapacitat s’acredita amb la certificació expedida per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials ( ICASS ).
La qualificació de família nombrosa és aquella que es desprèn de la normativa reguladora i s’acredita mitjançant el corresponent títol.

Deja un comentario