La tributació de la consolidació de domini. Plantejament de la qüestió

El dret de propietat atorga al seu titular totes les facultats que es pot tenir sobre un bé o dret. La situació més freqüent és que aquest dret el gaudeixi un únic titular o varis en cotitularitat. Però també pot donar-se el cas que el dret es vegi limitat per la constitució d’un dret d’us i gaudi. Això provoca que es desmembri el dret, per una banda la nua propietat i, per l’altre, l’usdefruit.
 
La consolidació del domini és l’acte pel qual la propietat torna a ser plena, això és, l’usdefruit i la nua propietat tornen a estar en mans d’una mateixa persona, que passa a tenir el ple domini sobre aquest bé.
 
Per produir-se la consolidació del domini obligatòriament s’ha produït abans un desmembrament del domini. Desmembrament que es produeix en el moment en que es constitueix un dret d’usdefruit sobre el bé. A partir d’aquest moment usdefruit i nua propietat queden en mans diferents.
 
Els supòsits de desmembrament de domini poder ser diversos:

. Propietari que es reserva l’usdefruit i transmet la nua propietat a un tercer.
. Propietari que transmet la nua propietat i l’usdefruit a persones diferents.
. Propietari que es reserva la nua propietat i transmet l’usdefruit a un tercer.
 
Les transmissions poden ser tant oneroses com gratuïtes. Ens podem trobar, per exemple, una transmissió de nua propietat o la donació de l’usdefruit.
 
Però l’exemple més freqüent de desmembrament de domini és el que es produeix en el cas de les herències.
Quan es produeix una defunció on el causant no ha deixat testament, segons el Codi Civil de Catalunya, art. 442-3 apartat 1, al cònjuge o convivent en parella estable supervivent, si concorre a la successió amb descendents del causant, li correspon l’usdefruit de tota l’herència. Aquest és el supòsitmés freqüent de desmembrament de domini, el cònjugerep l’usdefruit i els fills hereus la nua propietat.
 
Quan l’usdefruit i la nua propietat tornen a la mateixa persona és quan es produeix la consolidació de domini.
 
Els supòsits de consolidació també poden ser diversos:
 
. Consolidació del domini en el nu propietari , per defunció de l’usufructuari en cas d’usdefruit vitalici o pel venciment del termini de l’usdefruit temporal.
. Consolidació del domini en el nu propietari, abans de termini.
. Consolidacióde domini en l’usufructuari.
. Consolidació del domini en un tercer.
 
La tributació de la consolidació del domini depèn del negoci pel qual es va produïr el desmembrament del domini. La consolidació tributa sempre pel mateix títol pel qual es va desmembrar el domini.
 
Els diversos supòsits de consolidació, que estudiarem en succesives entrades, son: 
  • Consolidació de domini  per defunció de l’usufructuari o finalització del termini quan el desmembrament es va produïr per transmissió onerosa.
  • Consolidació de domini  per defunció de l’usufructuari o finalització del termini quan el desmembrament es va produir per transmissió gratuita. (especial referència a les consolidacions per defunció de l’usufructuari, això és, quan el desmembrament es va produir per una successió).
  • Consolidació de domini  produïda abans de termini.
  • Consolidació de domini quan el propietari es va reservar la nua propietat i va transmetre l’usdefruit.
  • Consolidació de domini  en l’usufructuari.
  • Consolidació de domini  en un tercer.
     
     

Deja un comentario