La donació d’inmoble amb assumpció del deute garantit amb dret real

Tributació

Requisits previs
 
a) Que existeixi un deute previ del donant amb un tercer.
b) Que l´esmentat deute estigui garantit mitjançant dret real sobre els béns objecte de la donació ( hipoteca, penyora o anticresi ).
c) Que l´adquirent- donatari asumeixi fefaentment i amb caràcter alliberatori el deute del donant.
 
I. La donació d’immoble amb assumpció del deute garantit amb hipoteca
 
Es meriten dos impostos: l´impost de donacions i l´impost sobre transmissions patrimonials oneroses.
 
Impost de donacions: la base imposable és el valor real de l’inmoble amb deducció de l’import del deute assumit. A la base imposable resultant se li aplica l’escala de gravamen de l’impost de donacions que es correspongui en atenció al parentiu entre donant i donatari.
 
Impost de transmissions patrimonials oneroses: es liquida el concepte adjudicació en pagament d’assumpció de deute, essent la base imposable l’import del deute assumit i el tipus de gravamen el general de transmissions patrimonials oneroses, això és, el 8 per cent.
 
II. La donació d’immoble sense assumpció del deute garantit amb hipoteca
 
Es merita un únic impost: l’impost de donacions
 
Impost de donacions: la base imposable és el valor real de l’inmoble i a aquesta magnitud se li aplica l’escala de gravamen de l’impost de donacions que es correspongui en atenció al parentiu entre donant i donatari.
 
III. El procediment especial de devolució de l’art 95 del RISD
 
En el supòssit de pagament posterior a la transmissió- donació per l’adquirent del deute garantit amb hipoteca que grava el bé transmès, l’art. 17 de la LISD en relació amb el 37.2 i 95 del RISD permeten sol-licitar la devolució de la quota ingresada en excès.
 
L´art. 95 RISD regula un procediment especial de devolució

La donació d´immoble amb càrrega hipotecaria by Josep Maria Vazquez Moreno

Deja un comentario