La regulació de l’ITPOiAJD

L’impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (en endavant ITPOiAJD) és un tribut de caràcter estatal que ha estat cedit a les Comunitats Autònomes.
La regulació estatal la trobem continguda, per una banda, al Real Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre de l’ITPOiAJD i, per l´altra, al Reglament que desplega l’articulat de l’esmentada norma, aprovat pel Real Decret 828/1995, de 29 de maig d’ITPOiAJD.
La cessió del tribut a les CCAA compren no només el rendiment que s’obtingui d’acord amb els punts de connexió establerts a la normativa de cessió sinó l’atribució al Parlament de Catalunya de capacitat normativa per a regular diversos elements del tribut i a l’Administració Tributària Catalana les competències de gestió, liquidació, recaptació i inspecció.
La capacitat normativa de les CCAA, que s’estén a la regulació de determinats tipus de gravamen continguts a la normativa estatal, a les deduccions i bonificacions en la quota i a certs aspectes de gestió i liquidació, suposa la coexistència tant de normativa estatal com autonòmica en l’ordenació de l’impost que cal, per tant, conèixer per a una correcta gestió d’aquest.
Un recull de la normativa que acabem d’esmentar, tant l’estatal com la dictada pel Parlament de Catalunya en ús de la capacitat normativa atribuïda per la normativa de cessió la podem trobar al portal tributari de l’Agència Tributària de Catalunya.

Deja un comentario