La modalitat de transmissions patrimonials oneroses

La modalitat de transmissions patrimonials oneroses, TPO, subjecta a l’impost les adquisicions lligades a un desplaçament patrimonial. L’onerositat és un element estructurador de la modalitat, de manera que només resten subjectes les transmissions en què hi hagi preu o contraprestació, quedant fora de l’òrbita de TPO les adquisicions gratuïtes, que resultaran, en el seu cas, subjectes a l’impost sobre Successions i Donacions, ISD. Les transmissions, així mateix, han de ser-ho per actes inter vivos, quedant fora del seu àmbit les transmissions patrimonials mortis causa, que queden dintre de l’esfera de l’ISD. Finalment, i com a darrera nota caracteritzadora de la modalitat, d’acord amb l’art 31.1 del Reglament, es consideren actes no subjectes a TPO qualsevol acte o contracte no recollit a la Llei o al Reglament, establint, per tant, un numerus clausus o llistat tancat de figures jurídiques que poden quedar dintre de l’àmbit de TPO.
Així, l’art 7 de la Llei ITPOiAJD considera subjecte a la modalitat de TPO;
1. Les transmissions oneroses per actes intervius de tota mena de béns i drets que integrin el patrimoni de les persones físiques i jurídiques.
2. La constitució de drets reals, préstecs, fiances, arrendaments, pensions i concessions administratives, excepte les que tinguin per objecte la cessió del dret a utilitzar infraestructures ferroviàries o immobles o instal·lacions en ports i aeroports.
3. L’ampliació de drets que impliqui pel seu titular un increment patrimonial, el qual servirà de base per l’exigència del tribut.
Tot seguit, la Llei equipara a TPO, a efectes de liquidació i pagament de l’impost, determinats actes i contractes;
– Les adjudicacions o dacions en pagament de deute, que estan, lamentablement, molt d’actualitat, les adjudicacions per a pagaments de deutes així com les adjudicacions en pagament d’assumpció de deute.
– Els excessos d’adjudicació declarats, excepte els que sorgeixin de donar compliment a l’art. 1062 Cc.
– Els expedients de domini, les actes de notorietat, els reconeixements de domini a favor de persona determinada, a menys que s’acrediti haver satisfet l’impost o l’exempció o no subjecció per la transmissió que el títol supleix i pels mateixos béns, excepte pel que es refereix a la prescripció, que començarà a computar des de la data de l’expedient, acta o certificació.
– Les condicions resolutòries explícites de les compravendes a què es refereix l’art. 11 de la Llei hipotecària, que s’equipararan a les hipoteques que garanteixin el pagament del preu ajornat amb la mateixa finca venuda, excepte en les transmissions empresarials subjectes i ni exemptes d’IVA.
– Els contractes de parceria i sotsarrendament s’equipararan als d’arrendament.
L’excepció, molt important, al règim que acabem d’apuntar, està fixada a la part final de l’article, quan estableix; no estaran subjectes al concepte de transmissions patrimonials oneroses les operacions enumerades anteriorment quan siguin realitzades per empresaris o professionals en l´exercici de la seva activitat empresarial o professional, i en qualsevol cas quan constitueixin lliurament de béns o prestacions de serveis subjectes a l’IVA.
Tanmateix, restaran subjectes a TPO els lliuraments o arrendament d’immobles, així com la constitució i transmissió de drets reals d’ús i gaudi sobre els mateixos quan gaudeixin d’exempció a l’IVA. També quedaran subjectes els lliuraments d’aquells immobles que estiguin inclosos en la transmissió de la totalitat d’un patrimoni empresarial quan l’operació estigui no subjecte a IVA.
Aquest article està dedicat a la memòria de Rafael Martínez Molina

Deja un comentario