Consolidació de domini en el cas d’un usdefruit simultani entre dos cònjuges

La consulta V0855-15 de 18 de març de 2015 de la Dirección General de Tributos tracta de la consolidació de domini en el cas d’un usdefruit simultani entre dos cònjuges.

Consulta interessant pel fet que no són molt freqüents les consultes tributàries sobre els diferents tipus d’usdefruits i la seva posterior consolidació.

El supòsit de fet que analitza la consulta és:

Un matrimoni adquireix per compravenda l’usdefruit sobre un habitatge, adquirint, en el mateix acte, la nua propietat la filla del matrimoni i el seu espòs. Ara s’ha produït la defunció de l’usufructuaria.

La consulta que es realitza és si al produir-se la defunció d’un dels usufructuaris, l’usdefruit continua íntegra a favor de l’altre cònjuge (tot i que es produeix la liquidació del règim de guanys del matrimoni) sense produir-se cap fet imposable ni produir-se la consolidació del domini d’aquest usdefruit a favor dels nus propietaris.

En la constitució d’un usdefruit simultani a favor dels dos cònjuges, en produir-se la defunció d’un d’ells, aquest no s’extingeix sinó que perdura íntegre fins a la defunció de l’altre usufructuari. Moment en què es produirà la consolidació del domini, que en casos de defunció, tributa pel mateix concepte pel qual es va constituir. Si es constitueix per transmissions patrimonials, compravenda de immoble, adquirint uns l’usdefruit i altres la nua propietat, la consolidació tributarà també per l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aplicant el tipus vigent  sobre el valor del bé del moment de la consolidació.

Deja un comentario