Tributació de la divisió de propietat horitzontal amb posterior dissolució de condomini

La consulta de la Dirección General de Tributos V1661-14 de 30 de juny de 2014 tracta el tema de la divisió de la propietat horitzontal i la posterior dissolució de la comunitat de béns existent sobre l’immoble amb adjudicacions als comuners.

El supòsit de la consulta consisteix en un immoble sobre què existeix una comunitat de béns on posteriorment es procedeix a fer la divisió de la propietat horitzontal. Es divideix la finca en diversos habitatges independents. Però la comunitat de béns subsisteix i a cada comuner se li assigna un coeficient de participació sobre cada un dels habitatges sorgits. Si el que es vol és adjudicar a cada comuner, en proporció a la seva quota de participació, la propietat d’un dels nous immobles és necessari fer una dissolució de condomini, adjudicant a cada comuner un immoble en proporció a la seva participació en la totalitat de la finca.

Per tant, tenim dues operacions:

– divisió de la propietat horitzontal

– dissolució de la comunitat de béns.

Divisió de la propietat horitzontal: tributa per AJD sobre el valor de la construcció.

Dissolució de la comunitat de béns: En tractar-se d’una comunitat de béns hereditària no desenvolupa activitat empresarial, per tant si les adjudicacions es realitzen en proporció  a les quotes de titularitat sense produir-se excessos d’adjudicació o produint-se aquests són inevitables i es compensen amb diners, l’operació tributarà per AJD.

Deja un comentario