Inmatriculació de finques: tributació per TPO.

La consulta de la Dirección General de Tributos V1596-14 de 20 de juny de 2014 determina que la inmatriculació d’un bé immoble, ja sigui per acta de notorietat o per un expedient de domini, tributen  per TPO.

La inmatriculació d’un bé és la primera inscripció d’aquest al registre de la propietat. Per exemple si tenim un edifici sobre el qual es fa la divisió de la propietat horitzontal resultant nous immobles, aquests accediran per primera vegada al registre com a béns independents, aquest accés al registre és la inmatriculacíó.

Moltes vegades succeeix que béns immobles ha estan transmesos diverses vegades però pel motiu que sigui, no han accedit mai al registre (això és freqüent en ambients rurals on la transmissió és realitza en documents privats). Quan aquest bé es vol inscriure al registre, es pot fer per dues vies:

Acta de notorietat. Es presenta davant del Registrador un títol públic d’adquisició més un acta de notorietat.

Expedient de domini. És un procediment judicial on es determina la titularitat real del bé i la seva inscripció al registre de la propietat.

L’article 7 de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentat determina que es consideren transmissions patrimonials els expedients de domini i les actes de notorietat.

Per tant la inmatriculació d’una finca, ja sigui per acta de notorietat o per un expedient de domini, té la consideració d’una transmissió patrimonial restant subjecte a tributació. En el supòsit que es pugui acreditar la tributació  o exempció o no subjecció per la transmissió, el títol de la que es supleix amb l’acta de notorietat o l’expedient de domini i pels mateixos béns, la inmatriculació estaria no subjecte.

1596-14 by Tottributs on Scribd

Deja un comentario