No subjecció a TPO de la nul·litat d’un contracte de compravenda

La consulta de la Dirección General de Tributos V1630-14 de 25 de juny de 2014 determina que la devolució d’un immoble al seu transmitent per declarar-se nul de ple dret l’operació de compravenda, és no subjecte a TPO. 

Quan per sentència judicial es declara nul de ple dret una operació de compravenda, la recuperació dels immobles per part del transmitent no constitueix una nova transmissió de l’adquirent a l’anterior transmitent sinó que es tracte de la recuperació de l’immoble per part del seu anterior propietari. Per tant aquesta recuperació no estarà subjecta a TPO. (art. 95 Reglam Impost de Transmissions Patrimonials)

Però, s’ha de tenir present que si per inscriure l’immoble al Registre de la Propietat a nom de l’anterior titular no fos suficient amb la sentència i s’hagués de fer una escriptura pública, aquesta estaria subjecte a AJD per reunir els requisits de l’article 31.2 del Text Refós de la Llei de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Convé diferenciar aquesta operació de quan es deixa sense efecte un contracte de compravenda per acord mutu dels contractants. En aquest cas es considera una nova operació subjecta a TPO.

V1630-14 by Tottributs on Scribd

V1630-14 by Tottributs on Scribd

Deja un comentario