La modificació dels terminis de pagament d’una condició resolutòria subjecte a AJD.

La consulta de la DGT V1044-14 de 14/04/2014 estableix que una escriptura pública on es modifica el calendari de pagaments pendents, establerts en una escriptura anterior de compravenda d’immoble amb preu ajornat i establiment de condició resolutòria, està subjecte a AJD.

En una primera escriptura pública s’estableix la compra d’un bé immoble acordant un preu ajornat i un calendari de pagaments. Pel preu aplaçat s’estableix com a garantia una condició resolutòria. Ara el que es fa és una modificació d’aquest calendari de pagaments mantenint en les mateixes condicions la condició resolutòria. 

La DGT, en aquest cas, considera que l’operació està subjecte a AJD al concórrer els requisits que estableix l’art. 31.2 del text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats aprovat pel RDL 1/1993 de 24 de setembre:

. Es tracta de primera còpia d’una escriptura

. Té contingut econòmic (l’import de les quantitats pendents de pagament)

. No està subjecte a la modalitat de TPO ni OS, i tampoc està subjecte a ISD

V1044-14 by Tottributs on Scribd

Deja un comentario