L’adquisició per herència d’un immoble per part d’una associació pot quedar subjecte a AJD

La CV0195-14, de 28 de gener de 2014, de la Dirección General de Tributos de l’Estat estudia un supòsit freqüent a la pràctica i que és la designació en una herència, com hereva, d’una associació.

Després d’assenyalar la no subjecció a l’impost de successions i donacions de l’adquisició realitzada per l’associació, en ésser una persona jurídica i quedar, per tant, fora de l’àmbit d’aplicació de l’impost ( recordem que l’ISD només grava les adquisicions realitzades per persones físiques, no jurídiques ), declara subjecte l’adquisició a l’impost sobre societats i, en el supòsit que a l’associació se li adjudiqués a l’escriptura d’herència un immoble, l’esmentada adjudicació restaria subjecte a AJD en ésser compatible aquest impost amb l’impost de societats.

Tot això, sense perjudici que a l’associació li fos aplicable l’exempció prevista a la LLei 49/2002 de 23 de desembre, d’entitats sense finalitats lucratives per a la modalitat d’AJD.

Deja un comentario