Nova exempció a l’ITPOiAJD per a les escriptures que continguin quitacions o minoracions de préstecs, crèdits o altres obligacions

El Real Decreto- ley 4/2014 de 7 de marzo, por el cual se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial  ha introduït una nova exempció a l’ITPOiAJD. Així, la disposició final tercera de la mateixa modifica l’art. 45 I B) 19 de l’ITPOiAJD ampliant l’exempció prevista  a les escriptures que continguin quitacions o minoracions de préstecs, crèdits o altres obligacions sempre que el subjecte passiu sigui el deutor.

La finalitat es facilitar els acords de refinanciació i pagament. Per tant, la redacció actual de l’esmentada exempció de l’ITPOiAJD queda establerta en els següents termes:

«19. Las escrituras que contengan quitas o minoraciones de las cuantías de préstamos, créditos u otras obligaciones del deudor que se incluyan en los acuerdos de refinanciación o en los acuerdos extrajudiciales de pago establecidos en la Ley Concursal, siempre que, en todos los casos, el sujeto pasivo sea el deudor.»

Deja un comentario