Modificació de l’impost de successions i de transmissions patrimonials

El dia 30 de gener es va publicar al DOGC la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

En el Títol I, de Mesures Fiscals, dins del Capítol II, de Tributs cedits, trobem la modificació de l’impost sobre successions i donacions (Secció Segona, article 122) i la modificació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (Secció tercera, article 123, 124 i 125).

 

Modificació de l’impost de Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

– Tipus de gravamen aplicable als arrendaments: canvi de l’escala de gravamen aplicable fins ara per un tipus fix: 0,3% durant el 2014 i el 0,5% a partir de l’1 de gener de 2015.

S’introdueix l’autoliquidació  de l’impost, substituint  els efectes timbrats. Les liquidacions a partir d’ara dels contractes d’arrendaments es faran obligatòriament amb un model de liquidació.

 

– Bonificació de la quota per la transmissió d’habitatges a empreses immobiliàries: Es corregeix el termini a cinc anys en aquells aspectes que amb l’anterior modificació, durant l’any 2008, van quedar incorrectament establerts en tres anys.

 

– Termini de presentació: S’estableix que el termini de presentació de l’autoliquidació i l’ingrés del deute tributari, juntament amb el document  o la declaració escrita, és d’un mes a comptar de la data o de l’acte.

Aquesta modificació és important en establir de manera expresa que el termini d’un mes és tant per presentar l’autoliquidació amb la documentació corresponent a l’acte que es liquida com per fer l’ingrés del deute. Fins ara, amb l’anterior redacció, el termini establert era només per presentar.

 

 

Modificació de l’impost de successions i donacions:

– Reducció per parentiu: Modificació dels imports de la reducció per parentiu aplicable a la base imposable, reduint-se considerablement.

 

– Reducció per persones grans: la reducció per persones de 65 anys o més s’aplica a partir d’ara, únicament, al grup II de parentiu (cònjuge, descendents i ascendents).

Fins ara era una reducció que es podia aplicar tot contribuent que tingués aquesta edat independentment del grau de parentiu amb el causant.

 

– Reducció addicionalDerogada. A partir d’ara ja no té vigència i no correspon la seva aplicació.

 

– Ajornament fins a dos anys: S’estableix que els fets imposables meritats entre l’1 d’agost de 2009 fins al 31 de desembre de 2015, poden optar a l’ajornament fins a dos anys.

L’anterior regulació va establir que aquesta opció es donava pels fets meritats fins al 31 de desembre de 2013, finalitzat aquest s’ha ampliat en dos anys més aquesta possibilitat.

 

– Bonificació de la quota tributària: La bonificació es manté igual (99% sobre la quota) en el cas dels cònjuges.

Establint diferents percentatges per la resta de parentiu dels grups I i II. El percentatge de bonificació va relacionat amb la base imposable, establint un percentatge més alt com més baixa és la base imposable. És a dir, es manté la bonificació del 99% per les liquidacions amb una base imposable baixa (fins a 100.000 euros) disminuint el percentatge progressivament augmenta la base imposable.

Adjunto un resum de la modificació referent a l’impost de successions. 

Deja un comentario